Weet je van alle leerlingen of voldoende bewegen naar hun kunnen en hoe motorisch vaardig ze zijn? Is dit onderdeel van gesprek in het team van jouw school? Helpt de school leerlingen en hun ouders bij vragen over bewegen, bijvoorbeeld bij motorische achterstanden? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt ook om goede signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen of zorgen rond bewegen, zoals inactiviteit of beweegachterstanden? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden. Hiervoor kun je een motorische test afnemen bij de lessen bewegingsonderwijs of werken met een leerlingvolgsysteem. Benieuwd hoe zo’n leerlingvolgsysteem of meetsysteem eruitziet? Op Lerenbewegenenmeten.nl vind je een overzicht hiervan.

Je kunt ook checken of leerlingen voldoen aan de beweegrichtlijnen. Er zijn specifieke beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking en beweegrichtlijnen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Voor leerlingen, ouders en verzorgers is het handig om te weten bij wie ze terechtkunnen voor vragen of hulp rond bewegen en sport. Zorgen dat ze dit weten, verkleint de kans dat problemen blijven bestaan. Informeer leerlingen, ouders en verzorgers bijvoorbeeld via:

  • een nieuwsbrief;
  • de schoolgids;
  • de ouderbijeenkomsten en tienminutengesprekken;
  • de leerkracht, directeur of interne begeleider.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen die hulp nodig hebben op tijd worden herkend? En welke hulp bied je? Denk aan leerlingen die motorisch zwak of inactief zijn. En aan zeer talentvolle leerlingen: ook zij hebben aandacht nodig. Dit kun je doen:

  • Maak gebruik van een leerlingvolgsysteem of motorische test bij het vak bewegingsonderwijs.
  • Zorg voor heldere afspraken en werkwijzen om tot oplossingen te komen. Wat gebeurt er een als een opvallende ontwikkeling rond bewegen en sport wordt gesignaleerd? Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een leerling verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorgteam, zorg- en adviesteam (ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl)), multidisciplinair overleg, leraren, intern begeleiders, de fysio- of ergotherapeut en de opvoed- of sportcoach.
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers werken volgens het protocol.

Maak extra ondersteuning mogelijk

Signaleer je beweegachterstanden? Leerlingen met overgewicht? Of leerlingen die kampen met andere problemen, zoals verlegenheid, motorische achterstand of gedragsproblemen? Dan kan het een goed idee zijn om een passend traject aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Motorische Remedial Teaching (MRT) of Club Extra/Gym Extra. Hierbij kun je ook samenwerken met de gemeente en zorginstanties (zoals ouder-kindcentra, een huisarts of fysiotherapeut) en informeren naar de lokale mogelijkheden.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.