Heeft jouw school beleid opgesteld rondom het thema Milieu en natuur? Worden leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers betrokken bij het opstellen hiervan? Zijn er duidelijke schoolregels over het gebruik van een buitenlokaal of de inzet van buitenlessen? Effectief werken aan Milieu en natuur vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid rond milieu en natuur op

Welke visie heeft de school op het gebied van milieu en natuur? Wat wil de school uitstralen, naar buiten en naar leerlingen en medewerkers? En hoe komt dit terug in de lessen? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg ervoor dat er blijvend aandacht voor is. Ook belangrijk is het hebben van een hitteprotocol.

Bepaal bij het opstellen en werken aan beleid waar de school als eerste stappen in wil zetten. Die focus werkt meestal beter dan meteen aan de slag gaan over de volle breedte van het thema. Neem contact met de Gezonde School-adviseur in jouw regio om samen te bespreken hoe het beleid kan worden vormgegeven. Daarnaast kunnen lokale professionals helpen. Denk aan een NME-professional, een GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-medewerker van de afdeling Milieu of een Jong Leren Eten-makelaar. Er zijn natuurlijk scholen die al hebben gewerkt aan een gezond binnen- en buitenmilieu. Voor voorbeelden hiervan kun je kijken op Greendealscholen.nl. Op deze website vind je ook antwoord op vragen over de kosten en uitvoering van aanpassingen.

Tip: neem beheer en onderhoud op in het beleid

Heeft jouw school een groen schoolplein? Dan moet het ook goed worden onderhouden. Het is daarom handig een beheer- en onderhoudsplan op te stellen. Lees meer hierover op IVN.nl.

Stel schoolregels op

Welk gedrag is wenselijk om de aandacht voor milieu en natuur te verbeteren? Schoolregels kunnen dit gedrag stimuleren. Zo kun je het scheiden van afval opnemen in de schoolregels. Zo zorg je ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Maak afspraken over het gebruik van het buitenleslokaal en het groene en gezonde schoolplein.
  • Bedenk samen regels voor gebruik van de buitenruimte en hang deze op, bijvoorbeeld aan de buitenmuur van het schoolgebouw.
  • Train leraren en andere medewerkers. Laat ze bijvoorbeeld kennis opdoen over de gewenste waarden van het binnenmilieu van de klas.

Betrek en informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond milieu en natuur slaagt? Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen te betrekken. Neem de regels en afspraken die jullie samen hebben opgesteld ook op in het beleid. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan. Daarnaast is het handig om jaarlijks het beleid rond milieu en natuur opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, via de website of in een nieuwsbrief.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen verwelkomt, blijft aandacht voor het thema Milieu en natuur nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor de aanpak van dit thema. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Milieu- en natuurcoördinator. Dit kan de Gezonde School-coördinator zijn, een veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of leerkracht. Deze coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Voorlichten over het thema en inzetten van erkende Gezonde School-activiteiten.
  • Organiseren van trainingen voor leerkrachten en andere medewerkers.
  • Informeren van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Regelen van het sleutelbeheer voor het gezonde en groene schoolplein, ook in de schoolvakanties.
  • Zorgen voor de aanwezigheid van een hitteprotocol.
  • Vastleggen van de afspraken over binnenmilieu, over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de temperatuur, het geluid en de schoonmaak. Hoe vaak wordt een CO2 Koolstofdioxide (Koolstofdioxide)-meting gedaan in elk lokaal? Wat te doen bij extreme warmte of kou?
  • Zorgen dat de school gedragsregels opstelt rondom alle aspecten van het thema Milieu en natuur.

Evalueer

Is er al een beleid op het thema Milieu en natuur dat wordt uitgevoerd? Hoe staat jouw school ervoor? Is het nodig het beleid of de schoolregels aan te passen? Daar kom je achter door ongeveer elke twee jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Is dat niet het geval? Dan is het misschien nodig om nieuwe regels toe te voegen of het beleid uit te breiden.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland, IVN en Ruimte-OK.