Heeft jouw school een actief beleid rond relaties en seksualiteit? Zijn er duidelijke school- en gedragsregels over de omgang met elkaar? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om aandacht voor visie en beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid rond relaties en seksualiteit op

Welke visie heeft de school op relaties en seksualiteit? Heeft de school een doorlopende leerlijn voor dit thema? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat er blijvend aandacht voor is. Een positieve benadering werkt meestal goed. Geef bijvoorbeeld aandacht aan zowel respectvol gedrag en liefde als het voorkomen van soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)’s en onbedoelde zwangerschappen. En beschrijf wat de school doet om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat is nodig om een veilig schoolklimaat te creëren, waarin leerlingen zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen.

Op Seksuelevorming.nl vind je tips voor het opstellen van een visie en beleid. Wil je ondersteuning hierbij? Een Gezonde School-adviseur kan je helpen en voorbeelden geven.

Tip: gebruik de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit krijgt jouw school ondersteuning van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en een geldbedrag om de aandacht voor relaties en seksualiteit te versterken. Lees hoe je de regeling aanvraagt.

Schoolregels

School- en gedragsregels kunnen helpen bij een respectvolle omgang met elkaar. Denk aan regels om seksueel grensoverschrijdend of discriminerend gedrag te voorkomen en om respectvol en inclusief gedrag te bevorderen. Zo zorg je ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Houd toezicht.
  • Leg sancties vast en communiceer deze, ook via de schoolwebsite of de schoolgids.
  • Registreer ernstige incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag om het beleid te ondersteunen. Dit kan in de vorm van een incidentenregistratie.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen en ouders

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond relaties en seksualiteit slaagt? Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen te betrekken. Leg uit waarom het beleid nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken. Neem de regels en afspraken die jullie samen hebben opgesteld ook op in het beleid. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen verwelkomt, blijft aandacht voor relaties en seksualiteit nodig. Ook vergeten medewerkers, leerlingen en ouders soms de afspraken. Daarom is het handig om jaarlijks het beleid rond relaties en seksualiteit opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, via de website of in een nieuwsbrief.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond relaties en seksualiteit. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Deze coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom relaties en seksualiteit worden toegepast.
  • Organiseren van trainingen voor leraren en andere medewerkers.
  • Voorlichten over relaties en seksualiteit en inzetten van erkende Gezonde School-activiteiten.
  • Informeren van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Signaleren van problemen rond relaties en seksualiteit.

Evalueer

Is er al een beleid dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid of de gedragsregels aan te passen? Daar kom je achter door elk jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.