Aandacht besteden aan Milieu en natuur – buiten én binnen – is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Check met deze vragen hoe ver jullie school al is met het thema Milieu en natuur. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Aan het einde van deze scan zie je hoe je van aandachtspunten pluspunten kunt maken!

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Milieu en natuur. Denk hierbij aan het meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, regels en lesprogramma’s rondom een gezond binnen- en buitenmilieu en natuur. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de organisatie van activiteiten.
  Onze school gaat wanneer nodig samen met leerlingen en/of ouders/verzorgers in gesprek over het belang van een beter milieu en natuur op onze gezondheid en welbevinden en hoe school hieraan een bijdrage kan leveren.
  Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van een gezond binnen- en buitenmilieu, natuur en milieubewustzijn.
  Wij geven als medewerkers zelf het goede voorbeeld. We bespreken met ons team wat dat betekent voor ons gedrag op school en daarbuiten.

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteiten voor het thema Milieu en natuur. Het aantal Gezonde School-activiteiten voor dit thema moet nog groeien, daarom worden op de themapagina veel overige onderwijsactiviteiten aangereikt om mee te werken. Denk hierbij aan structurele aandacht verdeeld over het jaar in (buiten)lessen, projecten en activiteiten buiten de school (zoals excursies en natuurbeleving in de omgeving rond de school).

  Onze school besteedt elk schooljaar in diverse leerjaren aandacht aan milieu en natuur.
  Onze school maakt gebruik van een Gezonde School-activiteit of een van de andere aangereikte activiteiten om kennis en vaardigheden over binnenmilieu, natuur en het milieubewustzijn van leerlingen te bevorderen.
  Dit is vastgelegd in het beleid en onderwijsactiviteiten zijn opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Effectief werken aan milieu en natuur vraagt om aandacht voor de schoolomgeving, zowel binnen als buiten.

  Onze school heeft een groen schoolplein en/of schooltuin waar leerlingen kunnen spelen, ontspannen of waar les gegeven wordt.
  Mijn school zorgt voor een aangenaam binnenklimaat waarbij we onder andere letten op de luchtkwaliteit en temperatuur.

Signaleren

De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat problemen rondom milieu en natuur op school niet onopgemerkt blijven?

  Mijn school brengt mogelijke risico’s rondom het binnenmilieu systematisch in kaart, waarbij we onder andere letten op de temperatuur, CO2 Koolstofdioxide (Koolstofdioxide ) Koolstofdioxide -waarden en luchtvochtigheid.
  Op mijn school kunnen medewerkers signalen van een niet optimaal binnenmilieu herkennen.

Beleid

Door het thema Milieu en natuur op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Milieu en natuur maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin zijn de visie en schoolregels op het thema vastgelegd.
  De coördinatie van het thema Mediawijsheid is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de schoolregels en waar nodig stellen we het bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Milieu en natuur. Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!

Staat aandacht voor milieu en natuur bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat al goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de schouders er onder te (blijven) zetten! De smaak te pakken? Lees dan meer over het vignet Gezonde School.