Wil je dat jouw leerlingen zich gezond ontwikkelen, dan is een goede samenwerking tussen de school, de leerling en het gezin belangrijk. Door ouders en verzorgers te betrekken kun je de aandacht voor een gezonde leefstijl versterken. Lees hieronder meer over het belang van ouderbetrokkenheid en hoe je dit bereikt:

 

Waarom ouders en verzorgers betrekken?

Hierom vorm je als school een ‘dynamische driehoek’ met ouders en verzorgers:

 • Ouders en verzorgers spelen een centrale rol in de ontwikkeling van hun kind.
 • Om een gezondere leefstijl aan te leren is gedragsverandering nodig. Hier hebben ouders en verzorgers veel invloed op.
 • Ouderbetrokkenheid draagt positief bij aan de leerprestaties van leerlingen. Leerlingen raken er gemotiveerder door en het vergroot hun welbevinden, zelfbeeld en zelfwaardering.
 • Hoe meer ouderbetrokkenheid er is, hoe meer draagvlak er is voor werken aan een gezonde leefstijl.

 

In gesprek over het belang van gezonde leefstijl

Werken aan gezonde leefstijl op school: waar de ene ouder of verzorger het toejuicht, roept het bij de andere juist weerstand op. Of het nu gaat om het stimuleren van gezonde traktaties of aandacht voor seksuele vorming. Toon hier begrip voor, kom erachter waar hun zorg ligt en stem goed af met ouders en verzorgers.

Tips voor het contact met ouders en verzorgers

 • Stel je positief op: met een positieve houding bereik je meer bij ouders en verzorgers. Probeer dus niet te snel te oordelen en respecteer dat niet elke ouder en verzorger even actief en betrokken is. Houd ook rekening met de thuissituatie. Die is voor iedereen anders.
 • Besteed extra aandacht waar nodig: verdiep je in de zorgvraag en achtergrond van de leerling voordat je contact maakt met ouders en verzorgers. Heb ook oog voor ouders en verzorgers met een migratieachtergrond of laaggeletterdheid.
 • Creëer een veilig klimaat: een veilig klimaat helpt in het contact met ouders en verzorgers. Zit tijdens een ouderavond bijvoorbeeld niet achter je bureau, maar zorg dat je een gelijkwaardige setting creëert.
 • Werk aan een goede vertrouwensrelatie met ouders en verzorgers:
  • Zorg voor regelmatig contact: plan vooraf momenten en activiteiten om elkaar te ontmoeten en te spreken. Dan is het gemakkelijker om in gesprek te gaan of contact te zoeken bij nieuwe vragen of onduidelijkheden rondom het werken aan gezonde leefstijl.
  • Benut informele momenten: informele contactmomenten bieden veel kansen om contact te zoeken met ouders en verzorgers. Vanwege de regiofunctie van veel scholen in het gespecialiseerd onderwrijs zijn deze momenten schaars, maar daarom extra van belang.

In de praktijk: co-creatie in gezamenlijke sessies

Het Kentalis College in Utrecht ontwikkelde zelf een activiteit om overgewicht bij leerlingen tegen te gaan. In gespreksessies met leraren, ouders en verzorgers, en leerlingen kon iedereen hun behoeften aangeven. Veel ouders zijn positief, maar docent Marco weet dat de zorg voor hun kind al veel van ze vraagt. Daarom wil hij de verbinding met ouders nog beter maken. Lees meer in Overgewicht te lijf in het gespecialiseerd onderwijs.

Wat kan de school doen voor meer ouderbetrokkenheid?

Er zijn verschillende dingen die jij en je collega's kunnen doen om ouders en verzorgers te betrekken bij het werken aan gezonde leefstijl voor hun kinderen. Ouderbetrokkenheid vergroten begint bij de houding die je aanneemt en keuzes die je hierin maakt als school. Een aantal tips:

 • Houd elkaar op de hoogte: communiceer proactief en wees daarbij transparant en open. Bezig met nieuw voedingsbeleid? Zorg ervoor dat je ouders en verzorgers daar al van op de hoogte brengt bij het maken van de plannen en geef ze de mogelijkheid om hierop te reageren.
 • Benut enthousiaste ouders en verzorgers: enthousiasme kan aanstekelijk werken. Benut de kennis en het enthousiasme van ouders en verzorgers om anderen te inspireren en enthousiasmeren. Betrek de ouderraad, bijvoorbeeld.
 • Zet leerlingen in: geef waar mogelijk opdrachten mee rondom gezonde leefstijl aan leerlingen als een activiteit die iets van de ouders of verzorgers vraagt. Zo zijn ouders en verzorgers op de hoogte van en betrokken bij wat jullie doen op het gebied van gezonde leefstijl op school.
 • Investeer in kennis en vaardigheden van medewerkers: vaardigheden op het gebied van (interculturele) communicatie, verbinden, samenwerken en omgaan met weerstand komen goed van pas bij werken aan gezonde leefstijl op school. Organiseer daarom trainingen. Dat kan weerstand voorkomen of verminderen rond gevoelige onderwerpen als seksuele vorming, het invoeren van een traktatie- of feestbeleid of het gebruik van mobiele telefoons in het schoolgebouw.
 • Geef het goede voorbeeld: als professional is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven aan leerlingen, ook rondom gezonde leefstijl. Stimuleer ouders en verzorgers om dit ook te doen door concrete voorbeelden en handvatten te geven. Begin hiermee door bewustwording te creëren, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden. Laat zien hoe jullie hier als professionals mee omgaan, zodat ouders en verzorgers hier vervolgens zelf actief mee aan de slag kunnen gaan.
 • Informeer ouders en verzorgers op tijd: ook zij hebben volle agenda's. Het is dus fijn als ze een herinnering krijgen dat iets eraan komt. En leg uit regelmatig uit wat hun kind heeft aan een gezonde leefstijl. Dat kan via nieuwsbrieven, ouderavonden en brochures.
 • Betrek ouders en verzorgers vaker: probeer ouders en verzorgers zo veel mogelijk actief te betrekken, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor een sportdag, toneelvoorstelling, les of afsluiting van een themaweek.

Zet in op voorlichting voor ouders en vertel over de voordelen van regelmatig sporten in verenigingsverband

- Jolijn den Ouden, sportmakelaar Gemeente Amsterdam

In de praktijk: open les met ouders en verzorgers

Op SBO De Kans willen ze bewegen en sport zoveel mogelijk stimuleren. Ouderbetrokkenheid is daarbij essentieel, stelt sportmakelaar Jolijn. Door middel van open lessen enthousiasmeert het schoolteam ouders om hun kind meer te laten bewegen en sporten buiten de reguliere gymlessen. Lees meer in Na school sporten op SBO De Kans.

Betrek én benut enthousiaste ouders en verzorgers stap voor stap

In elke stap van het stappenplan voor gespecialiseerd onderwijs kun je inbreng van ouders en verzorgers benutten. Schakel bijvoorbeeld de ouderraad in tijdens het in kaart brengen van de beginsituatie, het bedenken en uitvoeren van activiteiten of bij het verdiepen of verbreden van thema’s. Zo inspireer en enthousiasmeer je andere ouders en verzorgers, vergroot je de ouderbetrokkenheid en werk je tegelijkertijd aan de verbinding tussen thuis en school bij het werken aan gezonde leefstijl.

Naar het stappenplan