Heeft uw school een beleid rond roken en alcohol (en drugspreventie)? Worden leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers hierbij betrokken? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en handhaven hiervan? Effectief werken aan het voorkomen van roken en alcoholgebruik vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pakt u dat aan?

Veranker uw visie in beleid

Welke visie heeft de school op roken en het gebruik van alcohol door zowel medewerkers als ouders en verzorgers? Zorg dat hier blijvend aandacht voor is door en veranker dit in beleid. In een goed beleidsplan staat wat de school doet om het gebruik van verslavende middelen te voorkomen en welke doelen de school hiermee wilt bereiken. Zo kunt u uitleggen hoe de school zorgdraagt voor een rookvrij schoolterrein. Of neem in het beleidsplan op dat de kerstborrels altijd alcoholvrij zijn.

Tip: Helder op school

Kijk voor meer informatie over het opstellen van beleid bij Helder op school. kijk hier voor het so en hier voor het vso.

School- en gedragsregels kunnen helpen bij het voorkomen van roken en alcoholgebruik. Denk aan het rookvrij houden van het schoolterrein. En aan regels voor ouders, verzorgers en medewerkers rondom activiteiten zoals een kamp, schoolreis, ouderavond of kerstborrel. Zo zorgt u ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Houd toezicht.
  • Leg sancties vast in het schoolreglement en communiceer deze, ook via de schoolwebsite of de schoolgids.
  • VSO: Betrek waar nodig de buurtregisseur of wijkagent.

Tip: vervoerders doen mee

Neem ook in het beleid op aan welke regels vervoerders zich moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan taxichauffeurs die roken in het zicht van de leerlingen.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers

Hoe zorgt u ervoor dat het beleid rond roken en alcohol (en drugspreventie) vruchten afwerpt? Het is aan te raden om ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren te betrekken. Leg uit waarom beleid rond roken en alcohol nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken, bijvoorbeeld via de ouderraad. Op die manier voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan. Wilt u ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur of de lokale instelling voor verslavingszorg.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers, is het handig ze regelmatig te informeren over het beleid rond roken en alcohol. Denk aan een nieuwsbrief, een voorlichting of ouderavonden.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond roken en alcohol. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator en maak hier ook uren voor vrij. Meestal is dit een zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, onderbouwcoördinator of docent. Deze Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Organiseren van activiteiten rond roken en alcohol, zoals ouderavonden.
  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom roken en alcohol worden toegepast.
  • Informeren van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Creëren van draagvlak onder leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.
  • Signaleren van zorgen of problemen rond roken en gebruik van alcohol.
  • Uitvoeren en handhaven van het beleid rond roken en alcohol.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld jaarlijks.