Weet u van alle leerlingen of ze naar hun kunnen voldoende bewegen en hoe motorisch vaardig ze zijn? Is dit onderdeel van gesprek in het zorgteam van uw school? Helpt uw school leerlingen en hun ouders bij vragen over bewegen, bijvoorbeeld bij motorische achterstanden? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt ook om goede signalering. Hoe pakt u dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Door leerlingen te observeren en met hen en/of de ouders en verzorgers in gesprek te gaan kunt u problemen of zorgen rond bewegen en motoriek signaleren. Om uw vermoedens te bevestigen en om te zorgen dat signalen worden opgepakt, kunt u signalen delen met de interne specialisten bij u op school, zoals de fysio- of ergotherapeut. Denk hierbij ook aan de resultaten van het periodiek onderzoek van de jeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . Ook kunt u werken met een leerlingvolgsysteem of neem iedere twee jaar een motorische test afnemen. U kunt ook checken of leerlingen voldoen aan de beweegrichtlijnen. Bekijk ook eens de beweegrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking en de beweegrichtlijnen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Benieuwd hoe zo’n leerlingvolgsysteem of meetsysteem eruitziet? Op Lerenbewegenenmeten.nl vindt u een overzicht hiervan.

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Voor leerlingen, ouders en verzorgers is het handig om te weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen of hulp rond bewegen en sport. Zorgen dat ze dit weten, verkleint de kans dat problemen blijven liggen of zelfs erger worden. Informeer leerlingen, ouders en verzorgers bijvoorbeeld via:

  • een nieuwsbrief;
  • de schoolgids;
  • ouderbijeenkomsten en tienminutengesprekken;
  • de leerkracht, directeur of interne begeleider.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen of zorgen rond bewegen kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorgt u ervoor dat leerlingen die hulp nodig hebben op tijd worden herkend? En welke hulp biedt u? Denk aan leerlingen die motorisch zwak of inactief zijn. En aan zeer talentvolle leerlingen: ook zij hebben aandacht nodig. Dit kunt u doen:

  • Maak gebruik van een leerlingvolgsysteem of motorische test bij het vak bewegingsonderwijs.
  • Zorg voor heldere afspraken en werkwijzen om tot oplossingen te komen. Wat gebeurt er een als een opvallende ontwikkeling rond bewegen en sport wordt gesignaleerd? Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een leerling verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorgteam, zorg- en adviesteam (ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl ), multidisciplinair overleg, leraren, intern begeleiders en de opvoed- of sportcoach.
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers werken volgens het protocol.

Maak extra ondersteuning mogelijk

Signaleert u beweegachterstanden? Leerlingen met overgewicht? Of leerlingen die kampen met andere problemen, zoals verlegenheid, motorische achterstand of gedragsproblemen? Dan kan het een goed idee zijn om een passend traject aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan MRT (Motorische Remedial Teaching) of steunlessen bewegingsonderwijs. Hierbij kunt u ook samenwerken met de gemeente en zorginstanties (zoals ouder-kindcentra, een huisarts of fysiotherapeut) en informeren naar de lokale mogelijkheden