Zijn leerlingen en medewerkers betrokken bij de organisatie van activiteiten rond welbevinden? Geven alle medewerkers het goede voorbeeld? Werkt de school samen met partners? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Betrek leerlingen en medewerkers

Welbevinden krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen en medewerkers een rol kunnen spelen bij het organiseren van activiteiten. Denk aan het bepalen van onderwerpen die aandacht nodig hebben en aan het organiseren van materiaal voor de activiteiten.

Betrek ouders en verzorgers

Leerlingen ontwikkelen zich niet alleen op school. Ook daarbuiten gebeurt er van alles. Denk maar aan de situatie thuis. Ook voor ouders en verzorgers is de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind belangrijk. Bovendien pikken zij andere signalen op van hun kind dan een leraar, en andersom. Daarom is het belangrijk om goed naar de ouders en verzorgers te luisteren en waardevol om ze op tijd te betrekken bij wat de school doet aan welbevinden. Organiseer bijvoorbeeld ouderavonden, leg huisbezoeken af of bel ouders en verzorgers regelmatig. Doe dat altijd met een positieve houding. Zo kun je samen met ouders en verzorgers de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen.

Betrek ouders en verzorgers bijvoorbeeld bij:

  • LOL-gesprekken (leerkracht-ouder-leerling) aan het begin en het einde van het schooljaar. Leerling, ouder en/of verzorger en leerkracht bespreken dan hoe het met de leerling gaat, waar de leerling in wilt groeien en hoe het gaat en met het behalen van afgesproken doelen.
  • de ouderraad. Geef de ouderraad een belangrijke rol: laat de groep meedenken en mee-organiseren bij activiteiten rondom welbevinden.

Geef het goede voorbeeld

Wil je een positief pedagogisch klimaat creëren, dan spelen medewerkers een cruciale rol. Een conciërge, directeur of leraar die leerlingen begroet bij binnenkomst, wordt voor leerlingen sneller vertrouwd. Bovendien kunnen leerlingen van dit soort voorbeeldgedrag basisvaardigheden en levensvaardigheden leren. Maar houdt een medewerker zich niet aan de school- en gedragsregels, dan zullen leerlingen het ook niet zo nauw nemen met die regels.

Werk samen

Wil je de aandacht voor welbevinden in de schoolomgeving versterken? Vraag de Gezonde School-adviseur naar de sociale kaart van jouw omgeving. Welke relevante samenwerkingspartijen zijn er allemaal voor de school? Denk bijvoorbeeld aan de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts, jeugdwerk, welzijnswerk, de leerplichtambtenaar, wijkteams voor gemeentelijke jeugdhulp, maatschappelijk werk, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), Slachtofferhulp, VluchtelingenWerk Nederland en Halt. Maak gebruik van hun expertise op het gebied van welbevinden. Je kunt op school bijvoorbeeld een gastles, training of workshop laten geven door een van deze organisaties of een organisatie ondersteuning laten bieden aan leerlingen die hulp nodig hebben. Zo hoeft je het als school niet alleen te doen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.