Heeft jouw school beleid voor welbevinden? Hebben leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers meegedacht over dit beleid? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid voor welbevinden? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan? 

Stel beleid op voor welbevinden

Welke visie heeft jouw school op welbevinden? En wat doet de school hieraan? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. De beginsituatie van de school kun je bijvoorbeeld in kaart brengen aan de hand van stap 3 van de Gezonde School-aanpak. Zo zie je wat al goed gaat en wat beter kan. Beschrijf in het beleid in ieder geval wat de school doet op het gebied van het:

  • creëren van een positief pedagogisch klimaat;
  • versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en het welbevinden van leerkrachten;
  • betrekken van ouders en verzorgers;
  • ondersteunen van leerlingen met extra zorgbehoefte.

Denk ook aan het bepalen van kernwaarden, zoals verbondenheid, veiligheid, respect voor elkaar, openheid in communicatie en waardering voor verschillen. Neem de kernwaarden op in het school(beleids)plan en in gedragsregels.

Tip: gebruik een stappenplan om kernwaarden te bepalen

Met jouw school bepalen welke waarden je belangrijk vindt en hoe je die kan inzetten bij het werken aan welbevinden? Daarvoor kun je gebruikmaken van een stappenplan.

Stel school- en gedragsregels op

School- en gedragsregels kunnen helpen bij een respectvolle omgang met elkaar. Ook zeggen ze iets over de gewenste schoolcultuur. Denk hierbij aan de kernwaarden van jouw school, zoals verbondenheid, veiligheid, respect voor elkaar, openheid in communicatie en waardering voor verschillen. 

Betrek en informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid op welbevinden slaagt? Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers en laat ze bijvoorbeeld meedenken bij het opstellen van beleid, school- en gedragsregels. Zo kunnen leerlingen zelf klassenregels voorstellen en bedenken wat er moet gebeuren als deze niet worden nageleefd.

Om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers betrokken te houden, kun je ze het beste jaarlijks informeren over het beleid rond welbevinden en de schoolregels. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond of in een nieuwsbrief. Publiceer de visie, het beleid en de school- en gedragsregels in ieder geval in de schoolgids en op de website. 

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen en medewerkers verwelkomt, blijft aandacht voor welbevinden nodig. Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van het beleid rond welbevinden. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Vaak is dit de intern begeleider. Deze coördinator kan taken en verantwoordelijkheden verdelen over het team. Hierbij valt te denken aan:

  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom welbevinden worden toegepast.
  • Organiseren van trainingen voor leerkrachten en andere medewerkers.
  • Informeren van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren en handhaven van het beleid.

Evalueer

Is er al een beleid dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid of de gedragsregels aan te passen? Daar kom je achter door elk jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.