Wat heeft de Gezonde School-aanpak uw school opgeleverd? Wat ging goed en wat kan beter? Terugkijken is niet alleen belangrijk om van te leren, maar geeft u ook de kans om successen te vieren. En om vooruit te kijken naar volgende thema's die aandacht verdienen.

Kijk terug op proces, resultaat en effect

Een evaluatie helpt u om uw aanpak te verbeteren en te verankeren in de school. Hiermee kunt u zich verantwoorden naar directie en samenwerkingspartners. En kunt u aan collega's, leerlingen en hun ouders en verzorgers laten zien wat de resultaten zijn. Er zijn verschillende manieren om te evalueren. Zoals een activiteit observeren, een logboek analyseren, een vragenlijst afnemen, een interview houden of een groepsgesprek voeren. Kies de methode die het beste past bij de vragen die u wilt beantwoorden:

 • Hoe verliep het proces: wat ging goed en wat kan beter? Bijvoorbeeld: de afstemming met de werkgroep, de communicatie met ouders en verzorgers of de bewaking van de planning. Passen de ondernomen activiteiten bij de visie van de school op het gebied van gezonde leefstijl op school?
 • Welke resultaten heeft u behaald? Bijvoorbeeld: leerlingen hebben een x-aantal keer per dag buiten gespeeld, een x-aantal locaties werken met het nieuwe voedingsbeleid of een x-aantal medewerkers volgden een speciale scholing.
 • Wat is het effect van de activiteiten? Bijvoorbeeld: minder leerlingen met overgewicht, partnerschap met ouders en verzorgers of minder ziekteverzuim van medewerkers.

Tips voor een snelle evaluatie

 • Bekijk de ingevulde Gezonde School-matrix en vul deze aan met de uitgevoerde activiteiten. Zo krijgt u inzicht in de voortgang en het resultaat van alle inspanningen. Is de Gezonde School-aanpak uitgevoerd zoals beschreven in het plan van aanpak, met aandacht voor alle pijlers?
 • Bekijk de bijgehouden gegevens van activiteiten. Hoeveel leerlingen deden mee? Hoeveel geld en tijd kostte elke activiteit? Wat heeft het opgeleverd? Uit deze gegevens kunt u concluderen of het budget hoog genoeg was of de coördinator genoeg uren had en of u de activiteiten volgend jaar weer inzet.
 • Gebruik ook de uitkomsten van tussentijdse besprekingen met directie, leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.
 • Vraag leerlingen, ouders en verzorgers hoe zij de Gezonde School-aanpak hebben ervaren. Zijn zij tevreden? Waren zij steeds goed geïnformeerd? Merken zij resultaat? Wat kan beter of anders?
 • Stel dezelfde vragen aan medewerkers, maar dan specifieker. Bijvoorbeeld: Merkt u dat de sfeer in de klas beter is? Nemen leerlingen vaker of meer fruit mee? Het gaat daarbij niet om concrete cijfers, maar om het gevoel en de persoonlijke beleving van succes. Dit gevoel is ook belangrijk om draagvlak voor uw aanpak te behouden.

Voorbeeldvragen voor een evaluatie

Doe de evaluatie bij voorkeur samen met anderen, bijvoorbeeld met uw werkgroep. Daarbij kunt u de volgende voorbeeldvragen gebruiken:

 • Welke activiteiten zijn uitgevoerd? Is er iets veranderd op één van de vier pijlers van Gezonde School?
 • Welke resultaten ziet u bij leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers? 
 • Zijn directie, leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers tevreden? Waaruit blijkt dat?
 • Is er voldoende draagvlak?
 • Passen de uitgevoerde activiteiten bij de waarden, cultuur en beleidsprioriteiten van de school?
 • Hoe verloopt de samenwerking in de werkgroep Gezonde School?
 • Wat ging er goed? Waar bent u trots op? Wat kon beter? Welke doelen zijn behaald
 • Welke successen kunt u vieren? Kunt en wilt u een themacertificaat Gezonde School aanvragen?
 • Hoe gaat het nu verder? Wat wilt u behouden en verankeren in de school? Is het nodig om een nieuw plan van aanpak te maken? Kijk ook naar andere ontwikkelingen zoals een schoolrooster dat verandert, het curriculum dat verandert of nieuwe informatiesystemen waarmee de school werkt.

Vier uw successen

Tijdens de evaluatie ziet u wat uw school allemaal heeft bereikt. Sta daar eens bij stil. Vier af en toe kleine of grote successen. Sommige successen viert u misschien alleen met de werkgroep. Heeft uw school binnen een thema alle pijlers van Gezonde School op orde? Vier dat bijvoorbeeld met een feestelijke themadag voor alle leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.

Nodig ook lokale partners uit om de samenwerking een extra stimulans te geven. Benader lokale media voor een artikel in de krant en deel het succes in de nieuwsbrief van de school of op social media. Dit is ook het moment om een themacertificaat aan te vragen.

Vignet Gezonde School

Na het behalen van minimaal één themacertificaat ontvangt uw school het vignet Gezonde School. Uw school mag zich dan drie jaar lang een Gezonde School noemen. Bekijk de criteria waaraan uw school moet voldoen op de themapagina's.

Is het vignet Gezonde School toegekend? Bespreek dan in de werkgroep hoe uw school dit succes viert. Nodig bijvoorbeeld een wethouder uit om het vignet uit te reiken in aanwezigheid van alle leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers. Benader lokale media en deel het nieuws op de sociale mediakanalen van uw school.

Tag Gezonde School op social media

Gebruik #gezondeschool bij berichten op sociale mediakanalen en tag Gezonde School op Facebook (@Gezondeschool.nl), Twitter (@GezondeschoolNL) en LinkedIn. Wij delen graag uw bericht!

Kijk vooruit

Beoordeel de uitkomsten van de evaluatie om te zien waar u kunt bijsturen. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat het thema dagelijkse praktijk wordt? Hoe houdt u draagvlak voor het gekozen thema?

Dit is ook het moment om te onderzoeken of u met een ander thema van start wilt gaan. Gebruik hiervoor de inventarisatie van thema’s uit Stap 1: Bepaal de beginsituatie. Zorg ervoor dat u een nieuw thema kiest voordat het volgende schooljaar van start gaat. Zo plant u nieuwe activiteiten en acties tijdig in.

Zo houdt u de aandacht vast

Het is belangrijk dat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van het DNA van uw school. Dat vraagt om continue aandacht. Zo houdt u de aandacht voor de Gezonde School vast:

 • Zorg ervoor dat uw aanpak wordt opgenomen in het schoolbeleid of de strategienota van het bestuur en dat deze past bij de waarden en cultuur van de school. Bespreek met uw werkgroep hoe u de directie en het bestuur hierover adviseert.
 • Zorg ervoor dat Gezonde School-activiteiten een plek krijgen in de jaarplannen, met voldoende uren en budget.
 • Stel voor elke activiteit een van de werkgroepleden verantwoordelijk en zorg voor vervanging bij afwezigheid.
 • Bekijk elk jaar of de activiteiten nog passen bij de doelen uit het plan van aanpak en voeg zo nodig nieuwe activiteiten toe.
 • Blijf mensen binnen en buiten uw school bij uw aanpak betrekken. Zo vergroot u uw draagvlak en daarmee de kans dat u de Gezonde School-aanpak kunt voortzetten.