Na alle voorbereidingen kunt je je richten op de uitvoering. Jouw plan van aanpak speelt daarin een belangrijke rol. In jouw plan vertaalt je je doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Informeer ook leerlingenouders en verzorgers over de doelen en de resultaten die de school wilt behalen. 

Tips vooraf

Gebruik de toolkit

In de toolkit vind je handige (informatie)materialen die je helpen bij het werken met de Gezonde School-aanpak. Het kant-en-klaar format voor een plan van aanpak helpt je bijvoorbeeld snel op weg.

Maak gebruik van een themascan

Het invullen van een themascan kan je helpen bij het maken van een plan. Op welke pijlers mis je nog activiteiten? En welke activiteiten kun je uitvoeren om alles uit de themascan af te kunnen vinken?

Schrijf samen met de werkgroep een plan van aanpak met de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie: beschrijf deze kort. Hiervoor gebruik je de informatie die je hebt verzameld in Stap 1: Breng de beginsituatie in beeld.
 • Thema’s en doelen: beschrijf met welk thema jouw school aan de slag gaat en de SMART-doelen. Meer informatie vind je in Stap 3: Kies uw thema en doelen.
 • Activiteiten: Beschrijf welke Gezonde School-activiteit(en) passend is/zijn bij de doelstellingen van jouw school en de vier pijlers van Gezonde School, het beschikbare budget en het regionale aanbod en de beschikbare tijd en kennis van medewerkers. Benoem wie van school verantwoordelijk is voor goede uitvoering en eventueel bijsturing van de activiteit. Beoordeel ook per activiteit of deze zo kan worden uitgevoerd of dat deze eerst moet worden aangepast op de behoefte van school. Dit laatste doe je altijd in overleg met de Gezonde School-adviseur  en/of eigenaar van de Gezonde School-activiteit. Probeer de activiteit zo goed mogelijk te benutten om gestelde doelen te behalen.
 • Planning: beschrijf wanneer in het jaar je elke activiteit wilt uitvoeren. Noem ook momenten waarop je over (tussentijdse) resultaten communiceert.
 • Taakverdeling: beschrijf bij elke activiteit wie wat doet. Zo kun je elkaar tijdens de uitvoering aanspreken op het proces en de behaalde resultaten.
 • Begroting: beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe je dit financiert. Bekijk welke financiële stimulansen mogelijk zijn.
 • Evaluatie – Beschrijf hoe je gaat evalueren: hoe kom je erachter of je aanpak het gewenste resultaat oplevert? Meer informatie vind je in Stap 6: Kijk terug en blik vooruit.

Zo kies je een Gezonde School-activiteit

In het activiteitenoverzicht  zie je per thema alle beschikbare Gezonde School-activiteiten. Ze zijn van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden een grote kans op effect. Deze en andere vragen kunnen je helpen bij het kiezen van een passende activiteit:

 • Welke activiteit past bij de doelstellingen van jouw school?
 • Hoe kan de activiteit zo goed mogelijk worden benut om gestelde doelen te behalen? Denk aan het slim inzetten van budget,  materialen, voorzieningen en tijd. Misschien is het nodig om (een van) deze uit te breiden.
 • Is de activiteit een aanvulling op wat de school al doet op het thema?
 • Wordt de activiteit aangeboden in de regio? De Gezonde School-adviseur kan helpen bij deze informatie.
 • Hebben medewerkers voldoende kennis in huis of moeten zij eerst een training volgen? Eigenaren van Gezonde School-activiteiten geven regelmatig trainingen en scholing voor leraren.
 • Werk je al samen met een kinderopvang of school van een ander onderwijstype? Door met dezelfde Gezonde School-activiteit te werken draag je bij aan de doorgaande lijn en maak je gezonde leefstijl op school vanzelfsprekender.

Bespreek met collega’s en leerlingen welke activiteit jullie willen uitvoeren en hoe deze activiteit aansluit bij de doelstellingen van jullie school. Zorg continu voor draagvlak  bij leraren, leerlingen  en ouders en verzorgers. Betrek ze bijvoorbeeld bij de organisatie en uitvoer van Gezonde School-activiteiten.

Werk samen in de buurt

Hoe kun je samenwerkingen opzoeken in de buurt?

 • Grenst jouw school aan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Met welke gezondheidsthema’s zijn zij bezig? Misschien kun je samenwerken aan Gezonde School en Gezonde Kinderopvang
 • Zijn er sportverenigingen, welzijnsorganisaties of aanbieders van dagbesteding in de buurt? Ook hun activiteiten kun je opnemen in jouw plan van aanpak.