U begint met een thema dat past bij de situatie van uw school. Weet u nog niet welk thema geschikt is of wilt u eerst een duidelijke visie op papier zetten? Breng dan eerst de beginsituatie van de school in kaart: hoe staat uw school er op dit moment voor en wat speelt in de schoolomgeving? U kijkt hier met een brede blik naar gezondheid, u hoeft zich nog niet te richten op een specifiek thema. De Gezonde School-adviseur uit uw regio kan u ondersteunen in het proces.

U brengt de beginsituatie in kaart met een schoolprofiel. Daarvoor beantwoordt u vier vragen:

  • Wat doet uw school al?
  • Wat weet u van de gezondheid van uw leerlingen?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers?
  • Wat past bij de waarden, cultuur en beleidsprioriteiten van uw school?
  • Wat speelt in de schoolomgeving?

Wat doet uw school al?

Doe de test Hoe gezond is jouw school? en vul de Gezonde School-matrix in. Zo krijgt u een beeld van wat uw school al doet op de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Ook weet u nu wat uw school nog meer kan doen.

Vul de test en de matrix samen met collega’s of de ouderraad in. Of doe dit samen met een werkgroep Gezonde School. Zo zorgt u meteen voor draagvlak.

Wat weet u van de gezondheid van uw leerlingen?

In het speciaal onderwijs staat stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Hoe staat het met de ontwikkeling van een gezonde leefstijl? Hoeveel van uw leerlingen hebben overgewicht? Hoe vaak kunnen ze naar buiten, om te pauzeren, te spelen of te sporten? Hoeveel tijd steken ze in beeldschermgebruik?

De gezondheidsgegevens van uw leerlingen haalt u onder andere uit de monitor sociale veiligheid, het leerlingvolgsysteem en de leerlingadministratie. Vraag uw Gezonde School-adviseur welke gegevens de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst  heeft.

Wat zijn de wensen en behoeften van leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers?

Verzamel alle wensen en behoeften aan de hand van vragenlijsten of groepsgesprekken. Daarbij kunt u gebruikmaken van voorbeeldvragen voor een behoeftepeiling . Hierin staan vragen als ‘Wat vinden uw leerlingen zelf belangrijk als het gaat om een gezonde leefstijl?‘. Breng ook de wensen van medewerkers, ouders en verzorgers in kaart. Betrek de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en de ouderraad bij het verzamelen van alle gegevens.

Wat past bij de waarden, cultuur en beleidsprioriteiten van uw school?

Wat zijn op school belangrijke waarden? Wat kenmerkt de school? Wat zijn beleidsprioriteiten, oftewel de speerpunten in het schoolbeleid? Vanuit de waarden, cultuur en beleidsprioriteiten kan de school doelen en acties opstellen die passen bij de school. Leg dit voor aan de directie, medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers. Als er draagvlak is bij de start én u weet dat te behouden, krijgt u sneller meer voor elkaar.

Wat speelt in de schoolomgeving?

Het is goed om aan te sluiten bij wat er speelt in de bredere omgeving van de school. De beleidsprioriteiten van uw gemeente vindt u in de lokale nota gezondheidsbeleid. Leveren uw activiteiten een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van uw gemeente? Dan komt uw school misschien in aanmerking voor een financiële regeling. Ook kan het lonen om het contact aan te gaan met andere partijen in de buurt van de school die zich bezig houden met gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een buurtsportcoach, JOGG-regisseur of Jong Leren Eten Makelaar. Misschien leidt het wel tot een samenwerking!

Zo doen zij het

Basisschool Koningin Julianaschool uit Culemborg bracht de gezondheidssituatie van leerlingen in kaart met hulp van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst . Bekijk het resultaat: Gezondheidssituatie in beeld.