Heeft jouw school beleid voor slaap? Worden leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers hierbij betrokken? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid? Effectief werken aan slaap vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid op rond slaap

Neem in het beleid op hoe jouw school wil bijdragen aan gezonde slaap van leerlingen en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. Onderdeel hiervan zijn ook de schoolregels en het handhaven daarvan. Denk bij het maken van beleid bijvoorbeeld aan de indeling van de lessen, communicatiemomenten en het verdelen van de huiswerkbelasting.

De indeling van de lessen

Slaaptekort is vooral in de vroege ochtenduren van invloed op de schoolprestaties. Bewegen helpt om wakker te worden en verhoogt de concentratie. Start daarom de dag bijvoorbeeld met gymles. Het liefst in de buitenlucht, zodat de leerlingen voldoende daglicht binnenkrijgen en goed wakker worden. Plan toetsen zoveel mogelijk later in de ochtend.

Voldoende beweging en ontspanning

Bespreek met ouders, verzorgers en leerlingen wat ze kunnen doen voor een goede slaaproutine. En maak binnen de school afspraken om leerlingen te helpen. Denk aan voldoende beweeg- en sportmomenten en tussendoor ontspannen.

Studievaardigheden aanleren

Leer leerlingen plannen, zodat ze op tijd en zonder stress voor toetsen kunnen leren, werkstukken en spreekbeurten kunnen voorbereiden en huiswerk kunnen doen. Denk ook aan bovenbouwleerlingen die zich (soms onbewust) zorgen maken over de eindtoets. Zorg ervoor dat ze zich goed voorbereid voelen. En bespreek met leerlingen en ouders en verzorgers hoe ze met spanning kunnen omgaan.

Betrek en informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Laat leerlingen en leerkrachten vanaf groep 5 en 6 samen afspraken maken over de klassenapp waar vaak tot laat in wordt gekletst. Soms zit de leerkracht daar ook in, maar soms ook niet. Spreek regels met elkaar af. Bijvoorbeeld over een tijdstip waarna je geen contact met elkaar zoekt om laat appen met elkaar te voorkomen. Bespreek deze regels ook met ouders en verzorgers.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen verwelkomt, blijft aandacht voor slaap nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van het beleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator kan taken en verantwoordelijkheden verdelen over het schoolteam. Hierbij valt te denken aan:

  • Voorlichten over slaap en inzetten van passende onderwijsactiviteiten.
  • Organiseren van trainingen voor leerkrachten en andere medewerkers.
  • Informeren en betrekken van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Verbeteren van de fysieke schoolomgeving.
  • Signaleren van slaapproblemen bij leerlingen.
  • Zorgen dat het beleid rondom slaap worden uitgevoerd en geëvalueerd.

Evalueer

Is er al een beleid rondom slaap dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid aan te passen? Daar kom je achter door ongeveer elke twee jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Is dat niet het geval? Dan is het misschien nodig om nieuwe regels toe te voegen of het beleid uit te breiden.

Twee kinderen rennen over het schoolplein langs een muur met een muurschildering