Zijn leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers betrokken bij de organisatie van activiteiten rond welbevinden? Is er aandacht voor het welbevinden van de medewerkers en geven alle medewerkers het goede voorbeeld? Werkt de school samen met zorg- en ondersteuningspartners? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Betrek leerlingen en medewerkers

Welbevinden krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen en medewerkers vaanf het begin worden betrokken bij het organiseren van activiteiten. Zo kunnen ze bepalen welke onderwerpen aandacht nodig hebben. Ook kunnen ze adviseren via een leerlingenraad of medezeggenschapsraad.

Betrek ouders en verzorgers

Leerlingen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar op de eerste plaats thuis. En daarbuiten gebeurt er ook van alles. Voor ouders en verzorgers is de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind natuurlijk heel belangrijk. Bovendien pikken zij andere signalen op van hun kind dan een leerkracht, en andersom. Daarom is het belangrijk om goed naar de ouders en verzorgers te luisteren en is het waardevol om ze op tijd te betrekken bij wat de school doet aan welbevinden. Organiseer bijvoorbeeld ouderavonden, leg huisbezoeken af of bel ouders en verzorgers regelmatig. Doe dat altijd met een positieve houding. En investeer ook in zulke ontmoetingen wanneer er niks aan de hand is. Zo kun je samen met ouders en verzorgers de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen. Zijn er anderstalige ouders of verzorgers? Bedenk dan hoe je hen het beste kunt betrekken. Informatie hierover vind je bij Pharos.

Betrek ouders en verzorgers bijvoorbeeld bij:

  • LOL-gesprekken (leerkracht-ouder-leerling) aan het begin en het einde van het schooljaar. Leerling, ouder of verzorger en leerkracht bespreken dan hoe het met de leerling gaat, waar de leerling in wilt groeien en hoe het gaat en met het behalen van afgesproken doelen.
  • de ouderraad. Geef de ouderraad een belangrijke rol: laat ze meedenken en mee-organiseren bij activiteiten rondom welbevinden.

Geef het goede voorbeeld

Voor een positief pedagogisch klimaat is een positieve sfeer op school belangrijk. Die wordt gevormd door nabijheid, betrokkenheid, regels en structuur. Medewerkers spelen daarin een cruciale rol. Hun welbevinden is ontzettend belangrijk, want daar valt of staat het welbevinden op de gehele school mee. Zitten leerkrachten lekker in hun vel, dan kunnen ze er ook beter zijn voor hun leerlingen.

Medewerkers die zich goed voelen, kunnen ook beter het goede voorbeeld geven. Een conciërge, directeur of leerkracht die leerlingen begroet bij binnenkomst, wordt voor leerlingen sneller vertrouwd. Bovendien kunnen leerlingen van dit soort voorbeeldgedrag basisvaardigheden en levensvaardigheden leren. Houdt een medewerker zich niet aan de school- en gedragsregels, dan zullen leerlingen het ook niet zo nauw nemen met die regels.

Ook op andere manieren kunnen medewerkers het goede voorbeeld geven. Denk bijvoorbeeld aan het geven van feedback. Hoe open durven medewerkers elkaar feedback te geven en van elkaar te ontvangen?

Werk samen

Wil je de aandacht voor welbevinden in de schoolomgeving versterken? Vraag de Gezonde School-adviseur naar de sociale kaart van jouw omgeving. Welke relevante samenwerkingspartijen zijn er allemaal voor de school? Denk bijvoorbeeld aan de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts, jeugdwerk, welzijnswerk, de leerplichtambtenaar, wijkteams voor gemeentelijke jeugdhulp, maatschappelijk werk, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), Slachtofferhulp, VluchtelingenWerk Nederland en Halt. Maak gebruik van hun expertise op het gebied van welbevinden. Je kunt op school bijvoorbeeld een gastles, training of workshop laten geven door een van deze organisaties of een organisatie ondersteuning laten bieden aan leerlingen die hulp nodig hebben. Zo hoef je het als school niet alleen te doen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.