Heeft jouw school een beleid rond roken en alcohol? Worden ouders, verzorgers en medewerkers hierbij betrokken? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en handhaven hiervan? Effectief werken aan het voorkomen van roken en alcoholgebruik vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid rond roken en alcohol op

Welke visie heeft de school op roken en het gebruik van alcohol door zowel medewerkers als ouders en verzorgers? Zorg dat hier blijvend aandacht voor is en neem dit op in een beleid. In een goed beleid staat wat de school doet om het gebruik van verslavende middelen te voorkomen en welke doelen de school hiermee wilt bereiken. Zo kun je uitleggen hoe de school zorgdraagt voor een rookvrij schoolterrein. Of neem in het beleid op dat de kerstborrels altijd alcoholvrij zijn. Kijk voor meer informatie over het opstellen van beleid bij Helder op school.

Zorg voor schoolregels

School- en gedragsregels kunnen helpen bij het voorkomen van roken en alcoholgebruik. Denk aan het rookvrij houden van het schoolterrein. En aan regels voor ouders, verzorgers en medewerkers rondom activiteiten zoals een kamp, schoolreis, ouderavond of kerstborrel. Zo zorg je ervoor dat de regels worden nageleefd:

  • Houd toezicht.
  • Leg sancties vast in het schoolreglement en communiceer deze, ook via de schoolwebsite of de schoolgids.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond roken en alcohol slaagt? Het is aan te raden om ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren te betrekken. Leg uit waarom beleid rond roken en alcohol nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken, bijvoorbeeld via de ouderraad. Op die manier voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan. Wil je ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur of de lokale instelling voor verslavingszorg.

Naast het betrekken van ouders, verzorgers en medewerkers, is het handig ze regelmatig te informeren over het beleid rond roken en alcohol. Denk aan een nieuwsbrief, een voorlichting of ouderavonden.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond roken en alcohol. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator en maak hier ook uren voor vrij. Deze Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Organiseren van activiteiten rond roken en alcohol, zoals ouderavonden.
  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom roken en alcohol worden toegepast.
  • Informeren van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Creëren van draagvlak onder leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.
  • Signaleren van zorgen of problemen rond roken en gebruik van alcohol.
  • Uitvoeren en handhaven van het beleid rond roken en alcohol.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld jaarlijks.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.