Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Meerwaarde van de Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken:

 • U krijgt beter inzicht in gezondheidsproblemen en risicofactoren van leerlingen en kiest op basis daarvan activiteiten die passen bij de school en de leerlingen. 
 • U werkt structureel en integraal aan een gezondheidsthema, om ook op lange termijn effecten te bereiken. U bereikt het meeste effect als u het gekozen thema uitwerkt op de vier Gezonde School-pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.
 • U kiest uit een aanbod van activiteiten waarvan professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Door te evalueren weet u wat werkt en wat niet werkt. Ga naar deze Gezonde School-activiteiten.

Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling:

 • Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
 • Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
 • Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
 • Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leerkrachten gaan op een plezierige manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat.
 • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
 • Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
 • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen.

Het werken met de Gezonde School-aanpak levert voor de school voordelen op:

 • De school krijgt beter zicht op eventuele gezondheidsproblemen en risico´s. Daardoor kan de school makkelijker en beter kiezen uit de verschillende initiatieven en projecten die ze krijgt aangereikt.
 • De aanpak helpt om een duidelijke visie te formuleren op gezondheid en gezonde leefstijl en op te nemen in het beleid.
 • De aanpak helpt samenhang te brengen in de activiteiten op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden. Dit voorkomt ad hoc keuzes en tijd en financiën worden effectief benut.
 • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en scholen partners zijn in de opvoeding van het kind en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.
 • Het pedagogisch klimaat op school verbetert en de leerprestaties gaan omhoog als leerlingen gezonder zijn.
 • De aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl biedt de school de kans zich te profileren.
 • De aanpak biedt handvatten voor de invulling van een deel van de wettelijke taken op het gebied van gezondheid.

De teamleden ondervinden onder andere de volgende voordelen als gewerkt wordt met de Gezonde School-aanpak:

 • Met de Gezonde School-aanpak werkt u aan draagvlak en participatie. Zo wordt gezondheid iets van het hele team en van de hele school. Leerkrachten staan er niet alleen voor, maar werken samen, ook met de ouders.
 • De Gezonde School-aanpak biedt houvast en structuur in de jaarplanning. Iedereen weet wat er wanneer op de agenda staat en de taken zijn vooraf verdeeld.
 • Doordat leerlingen beter in hun vel zitten en minder verzuimen, verloopt het leerproces beter. Het lesgeven kost de leerkracht dan minder energie.
 • Onderwerpen als omgaan met elkaar of een schone omgeving zijn vaak al verwerkt in de lessen. Daar kunt u met de Gezonde School-aanpak bij aansluiten.
 • Een heldere zorgstructuur en aandacht voor vroegtijdig signaleren ondersteunt leerkrachten bij het adequaat reageren op psychosociale of fysieke problemen van leerlingen.
 • Een Gezonde School draagt positief bij aan de gezondheid van leerkrachten, waardoor zij met meer plezier werken en het ziekteverzuim afneemt.

Ook ouders zijn erbij gebaat als de school werkt met de Gezonde School-aanpak:

 • Een Gezonde School maakt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Dit is immers niet meer alleen iets van thuis, maar ook iets dat kinderen op school mee krijgen.
 • Ouders weten dat de school aandacht heeft voor gezondheid en wat mogelijke oplossingen zijn als hun kind gezondheidsrisico’s loopt.
 • Thuis en school versterken elkaar als scholen ouders betrekken via ouderavonden, informatiebulletins en activiteiten.
 • Door ouders te betrekken worden zij zich meer bewust van hun voorbeeldrol, het belang van goed eten en voldoende bewegen, van de effecten van het stellen van grenzen rond bijvoorbeeld alcoholgebruik en roken en van hun eigen ideeën over seksuele en relationele vorming.
 • Ouders voelen zich gesteund door gedragsregels op school.
 • Ouders weten dat er ook op school aandacht is en mogelijkheden voor oplossingen zijn als hun kind gezondheidsrisico’s loopt.

Meerwaarde van het vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School laat u zien dat er op uw school aandacht is voor de gezondheid van uw leerlingen en medewerkers. Daarnaast biedt het vignet Gezonde School: 

 • Erkenning
 • Profilering 
 • Toetsing en beoordeling door extern deskundigen

De argumentenkaart

De argumentenkaart

Download de argumentenkaart voor een Gezonde School. Deze kaart is ook handig om uw collega's enthousiast te maken!

"Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs. Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het vignet Gezonde School verdienen. Ik weet dat het erg leuk is om als team aan een gezonde leefomgeving te werken. Het vignet is dan een kroon op dat werk. De PO-Raad ondersteunt het vignet van harte: elke school in het basisonderwijs en speciaal onderwijs moet gezond zijn, zodat leerlingen en leraren daar veilig en prettig kunnen leren en werken."

Drs. Rinda den Besten

Drs. Rinda den Besten, voorzitter PO-raad

"Als eerste school van Nederland mogen wij het vignet Gezonde School voeren. Zo kunnen wij leerlingen, ouders en personeel helpen hun gezond verstand te gebruiken."

Mark Oortwijn, directeur Speel- en Werkhoeve Bodegraven

"Natuurlijk gaan wij voor het vignet Gezonde School. Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. Het is voor ons een erkenning dat wij op de goede weg zijn en een stimulans om door te gaan. Ik hoop dat zoveel mogelijk scholen het vignet gaan aanvragen."

Anja de Leeuw, directeur OBS De Werkschuit

Anja de Leeuw