U bent hier

Basisvoorwaarden po

 
Om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School moet uw school voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, de medewerkers en de schoolomgeving. Genoemde documenten dienen op school aanwezig te zijn en hoeven niet worden toegevoegd bij het aanvragen van het vignet Gezonde School.

Gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen

De school werkt samen met ketenpartners om leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen (Zat.nl, Nederlands Jeugdinstituut) snel en adequaat te helpen. Daartoe is een heldere ondersteuningsstructuur ingericht, waarvan een zorgteam, zorg- en adviesteam (ZAT) of multidisciplinair overleg deel uit maken.  

Effectief verzuimbeleid

De school hanteert een effectief verzuimbeleid voor leerlingen. Het verzuim wordt geregistreerd, er is preventief beleid om verzuim te voorkomen en beleid om bij verzuim achterliggende problematiek aan te pakken en eventueel door te verwijzen. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De school hanteert de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de code zijn ingebed in het werkproces en de ondersteuningsstructuur van de school en het personeel is geschoold in de eigen verantwoordelijkheid ter attentie van de meldcode.

Protocol bij vermoedens van een zedendelict

De school hanteert een protocol bij vermoedens van een zedendelict. In het schoolplan staat vermeld dat iedere medewerker op school bij een vermoeden van een mogelijk zedendelict dit onmiddellijk bekend moet maken bij het schoolbestuur. Melden bij de schoolleiding is niet voldoende.

Klachtenregeling

De school hanteert een klachtenregeling voor ouders en personeel. De informatie is te vinden in de schoolgids.

 

 

Roken

In het schoolgebouw wordt niet gerookt
 

Sociaal veiligheidsbeleid

De school heeft veiligheidsbeleid opgesteld. Dit beleid is opgenomen in de schoolgids.

Arbo-wetgeving

De school voldoet aan de Arbo-wetgeving: er zijn voldoende bedrijfshulpverleners, er is een preventiemedewerker, ongevallen worden geregistreerd, er is een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van maximaal 4 jaar oud. Het beleid wordt vermeld in de schoolgids.

Veilige speeltoestellen

 
De school heeft veilige speeltoestellen, welke voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), en inspecteert en onderhoudt deze regelmatig.

Bouwbesluit 2012

Het schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit 2012, zodat de veiligheid en gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven gegarandeerd is.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

De school heeft een ‘Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik', zodat de brandveiligheidsinstallaties en vluchtroutes voldoen aan de extra voorschriften voor gebouwen met kinderen tot 12 jaar.

Ontruimingsplan

De school hanteert een ontruimingsplan volgens de wettelijke verplichte procedures, taken en verantwoordelijkheden.  

Kerndoelen bewegingsonderwijs

De kerndoelen voor het vak bewegingsonderwijs worden behaald.  

Seksualiteit en seksuele diversiteit

De school voldoet aan kerndoel 38 waarin o.a. staat dat de leerling leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Meldplicht seksueel misbruik

De school hanteert de verplichte meldplicht seksueel misbruik in het onderwijs. Iedere medewerker is verplicht om bij een vermoeden van een mogelijk zedendelict dit onmiddellijk bekend te maken bij het schoolbestuur. Melden bij de schoolleiding is niet voldoende.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer