Ouderbetrokkenheid vraagt om continue aandacht; het is niet klaar met een éénmalig contact.

Tips

Onderstaande tips kunnen u helpen om een actieve relatie met ouders te onderhouden:

Activiteiten die langer duren zijn effectiever voor het veranderen van gedrag van kinderen rond gezondheid, zoals gezond eten, meer bewegen en positief met elkaar omgaan. Het is daarom belangrijk dat ouders niet alleen aanhaken bij een eenmalige activiteit maar ook over langere tijd betrokken blijven bij activiteiten rond Gezonde School.

Communiceer regelmatig met ouders via verschillende kanalen, zoals een inspiratiebijeenkomst, de schoolwebsite, Facebookpagina, de schoolgids, of het YouTube- of Twitterkanaal van de school. Het voordeel van social media is dat ouders ook de kans hebben om ervaringen te delen. Door verschillende kanalen te kiezen, bereik je de meeste ouders. Laat ouders bijvoorbeeld zien aan welke gezondheidsthema's is gewerkt en wat kinderen hebben gedaan. Of maak een leuk filmpje wat er op school gebeurt.

Breng regelmatig onder de aandacht welk beleid de school voert op het gebied van gezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken rondom voeding en bewust mediagebruik en het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Zo houd je ouders betrokken bij wat er speelt op school en welke visie de school heeft op een gezonde leefstijl.

Maak heldere afspraken over wie wat doet, wie waar verantwoordelijk voor is, de te volgen procedures en de plaats van ouders in de overlegstructuren rond Gezonde School. Leg dit duidelijk vast. Kom gedurende het schooljaar op vaste momenten terug op de gemaakte afspraken.

Voorbeeld: Betrokkenheid kost tijd

Het realiseren van betrokkenheid bij Gezonde School kost vaak tijd. Een directeur vertelt dat ouders eerst lacherig deden over regels rond traktaties en gezonde tussendoortjes. Dit is weggeëbd, omdat de school volhield dat het een belangrijk thema is. Een andere directeur vertelt dat beleid vroeger bestond uit van boven opgelegde regeltjes. Nu laat de school ouders en kinderen actiever meedenken, bijvoorbeeld over gezonde traktaties. Inmiddels zijn gezamenlijk bedachte regels daarover opgenomen in het traktatiebeleid van de school.

Voorbeeld: Omgaan met weerstand bij ouders

Een school heeft zich met het invoeren van nieuwe regels rond gezondheid eerst beperkt tot groep 1. Leerlingen in groep 1 krijgen bij inschrijving een nieuwe waterbeker van de school met de afspraak dat iedereen in de klas water drinkt. Ouders in de hogere groepen die hier (nog) niet mee aan de slag willen, worden zo ontzien. Toch zet de school hiermee een belangrijke stap op het gebied van gezondheid. Op deze manier kan het drinken van water langzaam de school 'ingroeien'.

Voorbeeld: Gezondheid als terugkerend thema

Vrouw met gezonde school beker

Eén van de scholen die al met de Gezonde School-aanpak werkt, laat het thema gezondheid standaard terugkomen tijdens de jaarlijkse klassenvoorlichtingsavond voor ouders. Leerkrachten vertellen dan niet alleen over het taal- en rekenonderwijs voor het komende schooljaar, maar ook over activiteiten en beleid op het gebied van gezondheid.