Periodiek onderzoek bij leerlingen

De school heeft inzicht in hoe het met leerlingen gaat rond voedingsgewoonten en gewicht. Met periodiek wordt bedoeld dat het onderzoek op regelmatige momenten wordt herhaald. De school gaat periodiek na hoe het staat met de voedingsgewoonte, het gewicht (en het gebit) van (individuele) leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de periodieke onderzoeken die de Jeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst op een school uitvoert. De school kan tevens aangeven wat met deze resultaten wordt gedaan.

Dat kan met de gezondheidsvragenlijsten die leerlingen invullen voor het preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg. Deze vragenlijst bevat ook vragen over voedingsgewoonten en gewicht. Voorbeelden zijn: 'Jij en je gezondheid' en 'Gezond leven, check het even!'

Koppeling met zorgteam

Signalen rondom voedingsgewoonten en gewicht worden besproken in bestaand zorgteam van school. Elke school is wettelijk verplicht om een heldere ondersteuningsstructuur te hebben, waarvan een zorgteam, zorg- en adviesteam (ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl ) of multidisciplinair overleg deel uit maken. De vraag is of problemen of zorgen rondom dit specifieke thema gekoppeld worden aan deze bestaande ondersteuningsstructuur. De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voedingsgewoonten, gewicht (en gebit). Denk aan ZAT-teams, via leraren, intern begeleiders en/of via de opvoed- of sportcoach.

Informatie, vragen en hulp leerlingen en ouders

De school informeert leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen voor vragen/hulp rond voeding en pakt signalen op. De school informeert leerlingen en ouders bij wie (JGZJeugdgezondheidszorg/ GGD, diëtist, sportcoach, tandarts) zij terecht kunnen met vragen of hulp rond voedingsgewoonten, gewicht en gebit. Bijvoorbeeld via de website, een nieuwsbrief, de schoolgids, ouderbijeenkomsten en/of via leerkracht, directeur of een intern begeleider.