Erkende Gezonde School-activiteiten

Het is belangrijk dat een school in een doorlopende leerlijn, van groep 1 tot en met groep 8, aandacht besteed aan het bevorderen van het welbevinden van leerlingen. Neem daarvoor bijvoorbeeld een van de erkende Gezonde school activiteiten om sociale vaardigheden te vergroten. En vul dit aan met erkende activiteiten, die zich richten op groepen die dit extra nodig hebben.

Een hulpmiddel bij het vormgeven van een eigen educatieplan in een preventieve en schoolbrede aanpak rondom welbevinden is het leerplankader van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Dit leerplankader biedt structuur en bouwstenen om als school een eigen leerplan op maat te maken.

Borging onderwijsactiviteiten

De school zorgt dat de aandacht voor welbevinden tijdens de lessen geborgd is in het curriculum, door aan te geven in welke lessen wat behandeld wordt. Ook zorgt de school ervoor dat aandacht voor het welbevinden van de leerlingen geborgd is in het beleidsplan van de school en gecommuniceerd met ouders en de leerlingen zelf.

Deskundigheidsbevordering

De school geeft docenten de mogelijkheid om zich bij te scholen op het gebied van welbevinden. Onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen zijn: sociale vaardigheden, klassenmanagement, belonen en positief gedrag versterken, omgaan met pesten en ongewenst gedrag van leerlingen, omgaan met agressief gedrag, de-escalerend optreden, conflicthantering, goed kunnen communiceren met ouders, signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen, ook in de thuissituatie (waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld) en kennis van interculturele waarden/normen/gewoontes.

Er zijn een aantal erkende interventies die training voor leerkrachten aanbieden:

  • Taakspel: De leerkracht krijgt drie trainingsbijeenkomsten van ieder ongeveer 2,5 uur, tevens zijn er per leerkracht tien klassenconsultaties/observaties/
  • Respons: cursus voor docenten (tegen extra vergoeding).
  • KiVa: een tweedaagse training voor docenten over preventie en aanpak van pesten en ervaringsbijeenkomsten voor intervisie.

Informatie ouders

Er zijn een aantal erkende interventies die training voor leerkrachten aanbieden. Taakspel:“De leerkracht krijgt drie trainingsbijeenkomsten van ieder ongeveer 2,5 uur, tevens zijn er per leerkracht tien klassenconsultaties/observaties” Repsons: cursus voor docenten (tegen extra vergoeding) KiVa: een tweedaagse training voor docenten over preventie en aanpak van pesten en ervaringsbijeenkomsten voor intervisie.