De Gezonde School-aanpak werkt alleen als het team en het bestuur achter de aanpak staan. Betrek beide dus actief bij voorbereiding en uitvoering.

Betrek tijdig het team

Voor draagvlak bij het team is het belangrijk om activiteiten rond Gezonde School ruim van tevoren aan te kondigen en op te nemen in de jaarplanning. Ook wordt het draagvlak groter als leerkrachten de activiteiten in het bestaande lesprogramma kunnen integreren.

 • Bepaal samen met het team wat voor uw school het doel is van Gezonde School en waarom dat voor het team belangrijk is.
 • Laat leerkrachten samen nadenken over wat ze al doen op het gebied van Gezonde School en hoe ze nieuwe activiteiten daar makkelijk bij kunnen laten aansluiten.
 • Geef voorbeelden van successen die andere scholen dankzij de Gezonde School-aanpak hebben bereikt en welke rol het team daarbij heeft gehad.
 • Geef heel concrete voorbeelden van activiteiten die direct raken aan het werk van de leerkrachten. Zoek naar een win-winsituatie.
 • Geef leerkrachten de tijd om reageren op het projectplan. Verdedig het plan niet; laat het liever aanvullen. Vraag leerkrachten ook gaandeweg om feedback.
 • Toon begrip voor eventuele aarzelingen en zoek samen naar een oplossing.
 • Zorg voor ondersteuning vanuit de werkgroep bij de invoering van de Gezonde School-aanpak. Vraag leerkrachten wat nodig is om een goede invulling te geven aan Gezonde School. Bedenk goed hoe de school hen hierin kan faciliteren. Verdeel de taken en verantwoordelijkheden en zorg dat die voor iedereen duidelijk zijn.
 • Geef leerkrachten de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Organiseer bijvoorbeeld een praktijkoverleg, waarin leerkrachten bespreken hoe ze een activiteit hebben aangeboden of georganiseerd. Laat leerkrachten elkaar bevragen en eventuele problemen samen bespreken.

[tekst blokje]

Kondig ruim van tevoren aan

Een directeur wiens school met de Gezonde School-aanpak werkt, vertelt dat het belangrijk is voor draagvlak onder het team om activiteiten ruim van tevoren aan te kondigen en op te nemen in de jaarplanning. Ook is het draagvlak groter als leerkrachten de activiteiten in het bestaande lesprogramma kunnen integreren.

Betrekken van het bestuur

De meeste besturen zien geen bezwaar in het werken met de Gezonde School-aanpak. Ze juichen het waarschijnlijk zelfs toe. Binnen een schoolbestuur kunnen meerdere scholen samen optrekken en tegelijk aan de slag gaan met de Gezonde School-aanpak. Het bestuur kan dan een visie op Gezonde School opstellen en scholen ondersteunen bij de uitwerking daarvan.

Tips voor draagvlak bij het bestuur

 • Zorg voor een duidelijke beschrijving van de argumenten om met de Gezonde School-aanpak aan de slag te gaan en van de doelen die u voor ogen hebt.
 • Denk na over de vraag welke investeringen de aanpak met zich meebrengt in termen van tijd en middelen.
 • Informeer en betrek het bestuur ook tussentijds, door concreet te laten zien wat er gebeurt en wat Gezonde School oplevert.
 • Vraag advies of ondersteuning aan het bestuur voor het krijgen van extra budget, bijvoorbeeld uit eigen middelen, via de gemeente of andere partijen.
 • Benut de expertise, het netwerk of aanzien van bestuursleden bij het opzoeken van publiciteit.

Extra voordelen voor het bestuur

Een betrokken bestuur kan uw school extra voordelen bieden. Denk hierbij aan:

 • Toegang tot relevante netwerken (lokaal, gemeente, pers), bijvoorbeeld de Lokale Educatieve Agenda het overleg tussen schoolbesturen, gemeente en andere partijen rondom onderwijs en opvoeding.
 • Toegang tot specifieke kennis en vaardigheden (communicatie, subsidies, et cetera);
 • Extra denkkracht bij de ontwikkeling van de aanpak.

[Quote tekst]

''Het bestuur heeft bepaald dat alle scholen werken aan de Gezonde School. Dit gaat over veiligheid, gezondheid, gezond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is een breed beleidsplan dat ook ingaat op gezondheid van het team.''

 

-directeur van een school die al met de Gezonde School-aanpak werkt.