kinderen sporten buiten op verschillende toestellen

Scholen voor primair onderwijs moeten met ingang van schooljaar 2023-2024 voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs verzorgen. Bewegingsonderwijs is belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid. In recent onderzoek van Mulier Instituut en een KVLO-peiling is bekeken in hoeverre basisscholen in staat zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Uit beide onderzoeken blijkt dat het tekort aan geschikte huisvesting voor bewegingsonderwijs een punt van aandacht en zorg is. 

Uit het onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat er in toenemende mate wordt uitgeweken naar (alternatieve) buiten(sport)accommodaties. De KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/) maakt zich zorgen om deze ontwikkeling omdat hiermee de kwaliteit van goed bewegingsonderwijs, het behalen van kerndoelen en behandelen van leerlijnen onder druk komt te staan. 

Hoe zit dat?  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en adequate huisvesting van het bewegingsonderwijs. Deze wettelijke zorgplicht heeft betrekking op gymzalen, sportzalen en sporthallen, omdat deze accommodaties geschikt zijn voor alle leerlijnen en kerndoelen van het bewegingsonderwijs. De alternatieve accommodaties voldoen in veel gevallen niet aan de minimale eisen zoals beschreven in de Modelverordening VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) (lokale verordeningen onderwijshuisvesting zijn terug te vinden op overheid.nl) en het kwaliteitskader van Ruimte OK (dat is opgesteld in opdracht van de VO-raad, PO-raad en VNG). Daar komt nog bij dat buitenaccommodaties ook vaak tekortschieten op het gebied van bijvoorbeeld (sociale) veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Hoe nu verder?  

In gemeenten waar deze zalen en hallen op korte termijn niet beschikbaar zijn, kunnen scholen in overleg met gemeenten kijken naar naar alternatieven. Bijvoorbeeld door gedeeltelijk uit te wijken naar buiten(sport)accommodaties.  

Het uitgangspunt blijft echter altijd: 2x45 minuten les in de gymzaal. Wanneer dit niet haalbaar is kan (tijdelijk) gekeken worden naar oplossingen waarbij (ten minste) 60 minuten binnen les wordt gegeven en 30 minuten op bijvoorbeeld een buiten(sport)locatie. Wel dienen hierbij altijd de kerndoelen en leerlijnen getoetst te worden aan de beschikbare accommodatie, om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te kunnen waarborgen. Dit kan middels de leerlijnanalyse en checklist van Impuls Bewegingsonderwijs.  

Hulp nodig?  

Loopt jouw school ook tegen bovenstaande problemen aan? In de handreiking 'accommodaties voor bewegingsonderwijs' van Impuls Bewegingsonderwijs staan de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen stapsgewijs beschreven. Ook de startnotitie IHP van Ruimte-OK kan hulp en houvast bieden. Toch nog een vraag? Neem dan contact op met de onderwijsadviseurs van de KVLO.

Meer weten over de nieuwe wetgeving?  

De brochure van OCW geeft een antwoord op de veelgestelde vragen over de urennorm.

Aan de slag met bewegen en sport

De basisschool is een belangrijke plek voor een positieve sport- en beweegrijke toekomst van ieder kind. Het is daarom belangrijk dat leerlingen met plezier voldoende bewegen en zich motorisch goed ontwikkelen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door aan de slag te gaan met het thema bewegen en sport