Studenten zijn nog volop in ontwikkeling. Door fundamentele levensvaardigheden op te doen op sociaal-emotioneel gebied, kunnen ze beter hun identiteit ontwikkelen, relaties opbouwen en omgaan met verwachtingen. Weet je van jouw studenten hoe het gaat met hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Kunnen docenten problemen op het gebied van welbevinden signaleren en bespreken? Helpt de school studenten en hun ouders bij vragen over welbevinden? Effectief werken aan welbevinden vraagt ook om goede signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij studenten

Ontstaan er problemen of zorgen rond welbevinden? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door regelmatig onderzoek ernaar te doen. Kijk bijvoorbeeld naar wat er per leeftijdscategorie mag worden verwacht van een student op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Bedenk wel dat iedere student uniek is. Niet elke student zal dus precies aan de beschrijving voldoen en dat is ook niet erg. Wil je studenten zelf inzicht geven, dan kan dat bijvoorbeeld met Testjeleefstijl.nl.

Reageer adequaat

Hoe herken je pesten, angst, eenzaamheid of depressie bij studenten? En wat doe je als je zulke problemen herkent? Bespreek regelmatig met collega’s wat iedereen nodig heeft om dit soort situaties te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken. Zo kun je denken aan een gatekeeperstraining om wanhoop en zelfmoordgedachten te herkennen. Of aan een training om te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Neem contact op met jouw Gezonde School-adviseur voor de mogelijkheden.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat de school continu signalen oppakt? Dit kun je doen voor een goede signalerings- en zorgstructuur:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat doet jouw school bij een probleem rond welbevinden? Wie signaleert, beoordeelt en pakt op? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat? Een beslisboom kan hierbij helpen.
  • Leg de afspraken vast in een zorg- en ondersteuningsprotocol en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten met het ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl) van de school.
  • Zorg dat studenten ergens terechtkunnen bij vragen of problemen. Denk aan een vraagbaak of vertrouwenspersoon.
  • Weet wie je kunt contacteren bij problemen of zorgen rond een student. Denk aan de ouders, verzorgers of anderen in het netwerk van de student. Zorg ook dat ouders en verzorgers weten wie hun aanspreekpunt is.
  • Zorg dat docenten deskundig zijn en in de afgelopen vier jaar trainingen hebben gevolgd, bijvoorbeeld over klassenmanagement, signaleren van huiselijk geweld of depressie.

Tip: zet Rondom Jong in tegen depressie

Wil je samenwerken met de keten om depressie onder studenten te voorkomen of verhelpen? Kijk dan eens bij Rondom Jong. Met deze wegwijzer staan de stappen die studenten met depressieve klachten kunnen zetten centraal. Zo kun je per stap zien hoe je studenten kunt helpen en wanneer het handig is om anderen daarbij te betrekken.

Zorg voor het welbevinden van medewerkers

Docenten die niet lekker in hun vel zitten, kunnen er ook niet goed zijn voor hun studenten. Dat geldt ook voor medewerkers die niet voor de klas staan. Houd daarom in de gaten hoe het met je collega’s gaat. Breng dit bijvoorbeeld elke drie jaar in kaart met een periodiek medisch onderzoek. Hiermee voldoe je meteen aan een verplichting vanuit de Arbowet.

Foto

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.