Zijn studenten en medewerkers betrokken bij de organisatie van activiteiten rond welbevinden? Is er aandacht voor het welbevinden van de medewerkers en geven alle medewerkers het goede voorbeeld? Werkt de school samen met zorg- en ondersteuningspartners? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Betrek studenten en medewerkers

Welbevinden krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat studenten en medewerkers een rol kunnen spelen bij het organiseren van activiteiten. Denk aan het bepalen van onderwerpen die aandacht nodig hebben en het betrekken van studenten en medewerkers via een studentenraad en medezeggenschapraad.

Betrek en informeer ouders en verzorgers

Veel studenten wonen nog thuis. Voor die studenten spelen de ouders of verzorgers een belangrijke rol in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is het waardevol ouders en verzorgers op tijd te betrekken bij wat de school doet aan welbevinden. Zo kun je ze informeren over het beleid rond welbevinden via een informatiebijeenkomst, de nieuwsbrief of de schoolgids. Zijn er studenten met problemen rond welbevinden of dreigen ze uit te vallen? Schakel dan de ouders, verzorgers of andere belangrijke personen in het netwerk van de studenten in.

Geef het goede voorbeeld

Wil je een positief pedagogisch klimaat creëren, dan spelen medewerkers een cruciale rol. Een docent die studenten bij binnenkomst begroet, wordt voor studenten sneller vertrouwd. Maar houdt een medewerker zich niet aan de school- en gedragsregels, dan zullen studenten het ook niet zo nauw nemen met die regels. Ook op andere manieren kunnen medewerkers het goede voorbeeld geven. Denk bijvoorbeeld aan het geven van feedback. Hoe open durven medewerkers elkaar feedback te geven en van elkaar te ontvangen? Ook docenten presteren beter als ze lekker in hun vel zitten. Ze kunnen er dan beter zijn voor hun studenten.

Werk samen

Wil je de aandacht voor welbevinden in de schoolomgeving versterken? Vraag de Gezonde School-adviseur naar de sociale kaart van jouw omgeving. Welke relevante samenwerkingspartijen zijn er allemaal voor jouw school? Denk bijvoorbeeld aan de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts, jeugdwerk, welzijnswerk. de leerplichtambtenaar, wijkteams voor gemeentelijke jeugdhulp, maatschappelijk werk, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), Slachtofferhulp, verslavingszorg, VluchtelingenWerk Nederland en Halt. Maak gebruik van hun expertise op het gebied van welbevinden. Je kunt op school bijvoorbeeld een gastles, training of workshop laten geven door een van deze organisaties of een organisatie ondersteuning laten bieden aan leerlingen die hulp nodig hebben. Zo hoef je het als school niet alleen te doen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.