Heeft jouw school beleid op welbevinden? Hebben studenten en medewerkers meegedacht over dit beleid? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor welbevinden? Effectief werken aan welbevinden vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid op rond welbevinden

Welke visie heeft de school op welbevinden? En wat doet de school hieraan? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. Denk ook aan het opstellen van handelingsrichtlijnen of protocollen, zoals een vertrouwens- en pestprotocol en een draaiboek voor ingrijpende gebeurtenissen. Beschrijf in het beleid in ieder geval wat de school doet op het gebied van het:

  • creëren van een positief pedagogisch klimaat;
  • versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van studenten en het welbevinden van docenten;
  • betrekken van ouders en verzorgers;
  • ondersteunen van studenten met extra zorgbehoefte.

Stel school- en gedragsregels op

School- en gedragsregels kunnen helpen bij een respectvolle omgang met elkaar. Ook zeggen ze iets over de gewenste schoolcultuur. Denk hierbij aan de kernwaarden van de school, zoals verbondenheid, veiligheid, respect voor elkaar, openheid in communicatie en waardering voor verschillen.

Betrek en informeer studenten en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid op welbevinden slaagt? Betrek studenten en medewerkers en laat ze bijvoorbeeld meedenken bij het opstellen van beleid, school- en gedragsregels. Zo kunnen studenten zelf klassenregels voorstellen en bedenken wat er moet gebeuren als ze niet worden nageleefd. Het werkt ook goed om samen doelstellingen te hebben die voortkomen uit het beleid.

Om studenten, ouders, verzorgers en medewerkers betrokken te houden, kun je ze het beste jaarlijks informeren over het beleid rond welbevinden en de schoolregels. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond of via een nieuwsbrief. Publiceer de visie, het beleid, de school- en gedragsregels in ieder geval in de schoolgids en op de website.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe studenten en medewerkers verwelkomt, blijft aandacht voor welbevinden nodig. Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beleid rond welbevinden. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Vaak is dit de zorgcoördinator. Deze coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Zorgen dat de school- en gedragsregels rondom welbevinden worden toegepast.
  • Organiseren van trainingen voor docenten en andere medewerkers.
  • Informeren van studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren van het beleid (bijvoorbeeld elke twee jaar) en handhaven ervan.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut en Pharos.