In de adolescentie experimenteren jongeren met seks en relaties. Het gaat over het algemeen goed met de seksuele gezondheid van jongeren. Wel vertoont een deel van de jongeren risicogedrag, als het gaat om ongewenste zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen (soaSeksueel overdraagbare aandoeningen’s) en seksuele grensoverschrijding. Ook zijn er jongeren die seksuele problemen hebben of problemen in verband met hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Om de effectiviteit van de activiteiten voor het thema Relaties en seksualiteit te vergroten, is het belangrijk om te werken volgens de volgende vier pijlers:

 1. Gezondheidseducatie
 2. Fysieke en sociale omgeving
 3. Signaleren
 4. Beleid

Voor ieder van deze pijlers vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor Relaties en seksualiteit laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Relaties en seksualiteit van het vignet Gezonde School aanvragen.

Ook in het mbomiddelbaar beroepsonderwijs  is het belangrijk om aandacht te besteden aan seksuele vorming, in verschillende vakken, leerjaren en leerniveaus. U kunt voor lespakketten, ondersteunend onderwijsmateriaal of trainingen o.a. terecht bij een GGD in uw buurt of landelijke organisaties zoals SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen Aids Nederland, Rutgers of het COC.

Criteria om het vignet te behalen

 • De school(locatie) kan laten zien dat de concrete activiteiten rond relaties en seksualiteit zijn vastgelegd.
 • De school(locatie) voert concrete activiteiten uit rondom de educatie over relaties en seksualiteit.
 • In de educatie over relaties en seksualiteit komt minimaal drie van de volgende onderwerpen aan bod: relatievorming, veilig vrijen (preventie ongewenste zwangerschap en preventie soaSeksueel overdraagbare aandoeningen), wensen en grenzen of seksuele diversiteit.

Tips

 • De erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.
 • Kijk in de zoektool van de Gezonde School of op seksuelevorming.nl voor het aanbod van effectieve, goed onderbouwde en positief geëvalueerde lesmaterialen Relaties en seksualiteit.
 • Sluit aan bij de leefwereld en interesses van studenten. Check of ze de weg weten naar de online vraagbaak over seksualiteit: www.sense.info
 • Sta stil bij uw eigen opvattingen, normen en waarden over relaties en seksualiteit, voordat u start met relationele en seksuele vorming. Persoonlijke opvattingen zijn ondergeschikt aan het professionele handelen.
 • Werk in de lessen aan doelen op verschillende niveaus: kennis-, attitudevorming en vaardigheden.
 • Zorg dat docenten van elkaar weten welke thema’s en lessen worden behandeld in welke leerjaren en leerniveaus.

Wat kunnen studenten op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat studenten moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat studenten moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond relaties en seksualiteit.

Voorbeeld: Lang Leve de Liefde mbo

Lang Leve de Liefde mbo is een gratis lespakket. Het bevat twintig lessen verdeeld over acht thema’s. Afhankelijk van de behoefte en tijd wordt een keuze gemaakt uit de lessen. Het pakket is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met docenten die ook werkvormen en (les)onderdelen hebben uitgetest.

Enkele reacties:

" De les seksuele diversiteit is belangrijk. Op die manier creëer je een beetje respect voor mensen die een andere seksuele oriëntatie hebben dan jijzelf. (student) "

" Het is prettig om te horen en zien hoe collega’s bepaalde zaken aanpakken. Ik heb de docentenfilms ook aan mijn collega’s laten zien tijdens de voorbereidingen van de themaweek, want met name de condoomdemonstratie vonden ze lastig. (docent) "

Voorbeeld: Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde

'Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' zijn lessen die onbedoelde zwangerschap bij jongeren wil voorkomen. In de lessen, uitgevoerd door een gastdocent, is aandacht voor relaties, seksuele integriteit, anticonceptiegebruik en (jong) ouderschap. Jongeren oefenen met vaardigheden om hun wensen en grenzen aan te geven.

Voorbeeld: Les(s) & More

Het programma Les(s) & More bestaat uit drie onderdelen: een lessenserie over gezondheid, genotsmiddelen, relaties en seksualiteit, uit te voeren door docenten van een ROC; vervolgens krijgen de jongeren van de verpleegkundige JGZJeugdgezondheidszorg-Sense een vragenlijst, waarop zij hun vragen, problemen en zorgbehoeften kunnen invullen; op basis van deze vragenlijst worden jongeren uitgenodigd voor een JGZ-Soa-Sense gezondheidsspreekuur op school.

Enkele reacties van studenten:

 "Dat je van chlamydia onvruchtbaar kan worden, dat wist ik helemaal niet. Het is fijn om te weten wat de gevaren zijn van onveilige seks.Het spreekuur heeft veel van mijn zorgvragen direct beantwoord, mijn zorgbehoefte is afgenomen. "

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling op relaties en seksualiteit bestaat uit een wisselwerking tussen de fysieke en sociale omgeving en het gedrag van de studenten en medewerkers.

Criteria om het vignet te behalen

 • Er zijn praktische maatregelen getroffen in het kader van de preventie van onveilige situaties op het gebied van relaties en seksualiteit.
 • De school beschikt over samenwerkingsverbanden met ketenpartners op het gebied van relaties en seksualiteit.
 • De school en ouders communiceren over educatie, schoolgezondheidsvisie en –beleid op het thema relaties en seksualiteit.

Tips

 • Bespreek samen met de studenten wat zij een veilig schoolklimaat vinden en stel samen gedragsregels over de sociale omgang op, bijvoorbeeld respectvol met elkaar omgaan.
 • Zorg voor goede verlichting in de fietsenstalling, en op de wegen van en naar school toe.
 • Zorg voor condoomautomaten.

Problemen op het gebied van seksualiteit en relaties zijn niet altijd direct zichtbaar. Het is daarom belangrijk te letten op mogelijke signalen en daar ook een signalerings- en verwijsstructuur voor te hebben.

Criteria om het vignet te behalen

 • De school(locatie) gaat periodiek na hoe het gaat met de seksuele gezondheid van studenten (veilig vrij gedrag, wensen en grenzen etc.).
 • De school(locatie) kan aantonen hoe de signalerings- en zorgstructuur rond vragen en problemen in verband met relaties en seksualiteit is vormgegeven.
  • Denk aan ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl -teams, studieloopbaanbeleiders, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk werkers of specifieke protocollen (bijv. Richtlijn 'Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders'). 
  • Bij vragen en problemen, denk aan: ongewenste zwangerschap, soaSeksueel overdraagbare aandoeningen, seksueel misbruik, loverboys, vrouwenhandel, grensoverschrijding, seksuele problemen, ruilseks, sexting, problemen seksuele oriëntatie en genderidentiteit, homonegatief gedrag, uithuwelijking/eer gerelateerd geweld. 

Tips

 • Denk bij monitoring van de seksuele gezondheid aan het gebruik van Testjeleefstijl.
 • Zorg dat studenten altijd bij iemand op school terecht kunnen als zij vragen of problemen hebben, na de les of per mail. Zorg voor een goede zorgstructuur. Denk aan ZAT-teams, studieloopbaanbeleiders, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk werkers of specifieke protocollen (bijv. Richtlijn 'Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders').
 • Studenten met vragen kunnen worden verwezen naar sense.info. Hier kunnen studenten ook informatie vinden over soa-centra en sense-spreekuren in de buurt.
 • Zorg dat op school de meldcode huiselijk geweld en de meldplicht en aangifteplicht seksueel misbruik in het onderwijs bekend zijn.

Het is belangrijk dat de school(locatie) ook in visie en beleid aandacht heeft voor relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Dat draagt bij aan een veilig schoolklimaat waarin jongeren zich opeen veilige en gezonde manier seksueel kunnen ontwikkelen.

Criteria om het vignet te behalen

 • De school(locatie) kan middels een document of een pagina op de website laten zien dat de bevordering van de seksuele gezondheid van studenten onderdeel uitmaakt van de visie en het beleid in relatie tot educatie, signalering en omgeving.
 • De school(locatie) biedt de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering van docenten rondom relationele en seksuele vorming, indien nodig of gewenst.
 • De school(locatie) heeft gedragsregels over omgangsvormen in en om de school voor docenten en studenten (v.b. respectvol met elkaar omgaan).
 • De school(locatie) houdt toezicht op deze gedragsregels.

Tips

 • Op de website van Seksuelevorming vindt u tips en voorbeelden hoe u relaties en seksualiteit structureel een plek in het beleid van uw school kunt geven. 
 • De schoollocatie kan laten zien dat de bevordering van de seksuele gezondheid van studenten onderdeel uitmaakt van de visie en het beleid in relatie tot educatie, signalering en omgeving.
 • De school(locatie) biedt de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering van docenten rondom relationele en seksuele vorming, indien nodig of gewenst.
 • De school(locatie) heeft gedragsregels over omgangsvormen in en om de school voor docenten en studenten én houdt toezicht op deze gedragsregels.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Themacertificaat aanvragen

Om het themacertificaat Relaties en seksualiteit aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees hier meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag hier themacertificaat aan

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Relaties en seksualiteit ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Meer informatie

Voor docenten

 • Seksuelevorming.nl geeft tips en tools voor het lesgeven over relaties en seksualiteit.
 • Langlevedeliefde.nl geeft informatie over de Lang Leven de Liefde lesmethode en op de website kan lesmateriaal gratis worden gedownload. 
 • Lesgevenindeliefde.nl biedt online ondersteuning aan docenten in het omgaan met lastige situaties in de klas in de vorm van films, ervaringsverhalen en tips. 
 • Stichting School & veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.
 • Gsanetwerk.nl geeft informatie en lesmateriaal over het opstarten van een Gay-Straight-Alliance.

Voor studenten

Sense.info geeft antwoord op alle vragen over seks.

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Relaties en seksualiteit.