Periodiek onderzoek bij studenten

De school brengt jaarlijks de seksuele gezondheid van studenten in kaart. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van Testjeleefstijl.nl.

Koppeling met zorgteam

De school heeft een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over relaties en seksualiteit. Denk hierbij aan een ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl -team, vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werk.

Een zorgprotocol met aandacht voor problemen en vragen rond relaties en seksualiteit en een effectieve meldcode, zorgen samen voor een goede zorgstructuur voor dit thema. Alle schoolmedewerkers zijn bekend met dit protocol. Hierin staan afspraken over wie welke rol heeft in het beantwoorden van vragen en het signaleren van problemen, wie welke rol heeft in de beoordeling van de problemen of vermoedens hiervan en wanneer welke hulp op en rond school wordt geboden.

Tip! De Toolkit L.O.V. E. Online is ondersteunt scholen in bij het vormen van beleid rondom sexting en online veiligheid. Het Stappenplan Sexting geeft informatie en praktische handvatten om te kunnen handelen bij dergelijke situaties.

Informatie vragen en hulp studenten en ouders

Het moet voor studenten en hun directe omgeving duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen bij vragen of hulp rondom relaties en seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon. Verder is het belangrijk dat studenten informatie krijgen over de zorgstructuur. Ook worden studenten doorverwezen naar de website sense.info en  anticonceptievoorjou.nl.