Beleid

Structureel en voldoende bewegen en sporten is belangrijk, voor nu en later. Geef Bewegen en Sport daarom een structurele plek in het beleid van uw school. Bijvoorbeeld door het op te nemen in de strategische plannen van de school en/of studiegidsen. Opnemen in de onderwijsexamenreglementen van de opleidingen en/of verankering in het document dat gaat over Loopbaan en burgerschap zorgt voor een verplichte deelname.

Criteria om het vignet te behalen

  • In de eerste twee jaar van de bol-opleidingen (beroepsopleidende leerweg) moet iedere student minimaal 50 klokuren verplicht actief deelnemen aan beweeg- en sportactiviteiten (dus minimaal 2,5% van de contacttijd over de eerste twee leerjaren). NB: De opleiding is vrij om te kiezen hoe deze 50 uur over de eerste twee leerjaren worden verdeeld. 
  • Het begeleiden van alle beweeg- en sportactiviteiten gebeurt onder verantwoordelijkheid van een (bevoegde) docent Lichamelijke Opvoeding, die een dienstbetrekking heeft bij de school.
  • Bewegen en sport is in het beleid van de school opgenomen en verankerd.  

Tip! Opname van gezondheid in het schoolbeleid draagt bij aan de structurele en blijvende aandacht hiervoor. Het creëren van een gezonde schoolomgeving voor studenten en schoolpersoneel is hier een onderdeel van.