Gehoorschade kan grote impact hebben op het verdere leven van studenten. Check met deze scan hoe ver jullie schoollocatie al is met het thema Gehoor. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je (nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Wil je de scan invullen en/of uitprinten?

Download de pdf

scan

Betrokkenheid en draagvlak

De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.​​​​

  Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de invulling van het thema Gehoor. Denk hierbij aan het meedenken en meebeslissen over het vormgeven van activiteiten of beleid.
  Onze studenten krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de lesprogramma’s rond gehoor.
  Informatie over het beleid, de regels en de activiteiten rond gehoor is toegankelijk voor ouders en verzorgers.
  Onze locatie zorgt dat studenten en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over gehoor en gehoorklachten.
  Onze locatie gaat indien nodig met studenten in gesprek over het voorkomen van gehoorschade.
  Medewerkers zijn actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het thema Gehoor. Denk hierbij aan betrokkenheid bij het vormgeven van beleid en de organisatie van activiteiten.
  Onze locatie biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van het voorkomen van gehoorschade.
  Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld. 

Educatie

De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat. Vind hier de Gezonde School-activiteiten voor het thema Gehoor.

  Onze locatie besteedt elk schooljaar aandacht aan gehoorschadepreventie. Bijvoorbeeld tijdens de Internationale Dag van het Gehoor.
  Onze locatie maakt hierbij gebruik van de Gezonde School-activiteit Oorcheck hoortest of andere onderwijsactiviteiten om de kennis en vaardigheden van studenten over het voorkomen van gehoorschade te bevorderen.
 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het curriculum.

Schoolomgeving

Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het voorkomen van gehoorschade. Denk bijvoorbeeld aan een goede akoestiek in de lokalen.

  Onze locatie heeft maatregelen genomen zodat ruimtes met veel lawaai zoals gymzalen, praktijklokalen en de aula een goede akoestiek hebben.
  Onze locatie biedt gehoorbescherming aan en zorgt voor passende maatregelen bij gebruik van speakers. Bijvoorbeeld tijdens schoolfeesten, sporttoernooien en andere evenementen.

 

Signaleren

De volgende stellingen gaan over signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en problemen rondom gehoor op school niet onopgemerkt blijven?

  Op onze locatie hebben we inzicht in de status van het gehoor en risicogedrag van de studenten.  Bijvoorbeeld via Testjeleefstijl.nl of door een jaarlijkse hoortest in samenwerking met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.de School-adviseur kan je hierbij helpen.
  Onze medewerkers herkennen gedrag van studenten dat de kans op gehoorschade vergroot.

 

Beleid

Door het thema Gehoor op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor het thema ook op de langere termijn vast.

  Gehoor maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid. Hierin is vastgelegd hoe onze schoollocatie wil bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade.
  De coördinatie van het thema Gehoor is bij iemand belegd, bij de Gezonde School-coördinator bijvoorbeeld (denk hierbij ook aan voldoende uren voor deze medewerker(s)).
  We evalueren elk jaar het beleid en de schoolregels en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot…

Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie al op weg zijn met het thema Gehoor Is er nog (veel) werk aan de winkel? Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde School-adviseur!