Net als andere scholen in Nederland, moet uw school voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van studenten en de medewerkers en op de schoolomgeving. Deze zijn verzameld in onderstaande basisvoorwaarden. U geeft door middel van het vinkje aan hieraan te voldoen. In de basisvoorwaarden wordt een aantal keer naar documenten verwezen. Deze documenten dienen op school aanwezig te zijn en hoeven niet met de aanvraag meegestuurd te worden. De controle op de wettelijke eisen ligt niet bij de organisatie waar u de vignet-aanvraag indient (GGDGemeentelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland), maar is belegd bij diverse andere organisaties, waaronder de Inspectie van het Onderwijs. Mocht uw school niet aan alle basisvoorwaarden voldoen, dan kunt u vooralsnog geen vignet Gezonde School aanvragen. De Gezonde School-adviseur van de GGD denkt graag met u mee om ervoor te zorgen dat u aan de wettelijke eisen voldoet. Bekijk de basisvoorwaarden voor mbo in een PDF-bestand of in de onderstaande tekstblokken. 

De school werkt samen met ketenpartners om studenten met gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen snel en adequaat te helpen. Daartoe is een heldere ondersteuningsstructuur  ingericht, waarvan een zorgteam, zorg- en adviesteam (ZATZorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: http://www.zat.nl ) of multidisciplinair overleg deel uit maken.

De school hanteert een effectief verzuimbeleid  voor studenten. Het verzuim wordt geregistreerd, er is preventief beleid om verzuim te voorkomen en beleid om bij verzuim achterliggende problematiek aan te pakken en eventueel door te verwijzen.

De school hanteert de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de code zijn ingebed in het werkproces en de ondersteuningsstructuur van de school en het personeel is geschoold in de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de meldcode en voelt zich in staat hiernaar te handelen.

De school hanteert de verplichte meldplicht seksueel misbruik  in het onderwijs. Iedere medewerker is verplicht om bij een vermoeden van seksueel misbruik of seksuele intimidatie dit onmiddellijk bekend te maken bij het schoolbestuur. Melden bij de schoolleiding is niet voldoende.

De school hanteert een klachtenregeling voor ouders en personeel. De informatie over de klachtenregeling is te vinden in de schoolgids.

In het schoolgebouw wordt niet gerookt. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn scholen verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben.

Aan leerlingen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

De school heeft tenminste een veiligheidsplan. Het veiligheidsbeleid van de school is terug te vinden in de schoolgids.

De school voldoet aan de Arbowet: Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners, er is een preventiemedewerker, ongevallen worden geregistreerd, er is een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&ERisico-inventaristie en evaluatie) van maximaal 4 jaar oud. Het beleid wordt vermeld in de schoolgids. Vanuit de Arbowet zijn er daarnaast eisen aan geluidsniveaus in gymzalen en praktijklokalen, voor zowel docenten als toekomstige werknemers (studenten): https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/geluid.

Het schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit 2017,  zodat de veiligheid en gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven gegarandeerd is.

De school hanteert een ontruimingsplan volgens de wettelijke verplichte procedures, taken en verantwoordelijkheden.

Vanuit de Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Loopbaan en Burgerschap zijn verschillende leerinhouden van toepassing op de Gezonde School thema’s. Voor de beroepsgerichte leerinhouden binnen verschillende kwalificatiedossier of keuzedelen hoeft u geen verdere specificering aan te geven. Voor de keuzes die de school(locatie) maakt voor de invulling van de dimensie Vitaal Burgerschap zal binnen de themavragenlijsten een specificering gevraagd worden.