Wat houdt dit project in?

Het ROC dat deelnam aan dit project voert jaarlijks Test je leefstijl uit. Alle eerstejaars vullen verplicht een vragenlijst in rond leefstijlonderwerpen waar een advies op maat uit volgt. In dit project vertaalde de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) de uitslagen van Test je leefstijl naar team- en sectorniveau, en gaf een presentatie hierover aan elk deelnemend team. Gezamenlijk werd bekeken of de uitslagen overeen kwamen met het beeld van de docenten over het team. Vervolgens koos men een gezondheidsthema dat extra aandacht verdient voor de studenten van die opleiding. Een of twee afgevaardigde(n) van elk team werkte(n) samen met de GGD, afdeling JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) een geschikte aanpak uit rondom dit gezondheidsthema.

De GGD/JGZ adviseerde bij het maken van een ROC gezondheidsplan. Betrokken teams:

 • Vanuit de sector Economie: team Detailhandel.
 • Vanuit de sector Zorg en Welzijn: het team Zorg en Welzijn en het team Sport en Bewegen.
 • Vanuit de sector Techniek; het team Metaal en het team Mediadesign.

Doelgroep

 • Alle studenten van een opleiding.
 • Het team kiest een gezondheidsthema dat verdere aandacht verdient en kan dit doen in relatie tot de opleiding. Het team Metaal in dit project koos bijvoorbeeld voor het thema “drugsgebruik in relatie tot veiligheid: werken met machines”. De specifiekere doelgroep is dan de studenten die op een onveilige manier drugs gebruiken.

Voor wie is dit project interessant?

 • U bent betrokken bij het schoolgezondheidsbeleid en wil dit graag steviger neerzetten. Op uw ROC wordt jaarlijks de gezondheid en leefstijl van leerlingen onderzocht of het spreekt u aan om dit te gaan organiseren. U ziet de meerwaarde van samenwerking met de JGZ en de GGD, Gezonde School-adviseur.

Materialen om te gebruiken

 • Test je Leefstijl met de vragenlijst
 • Overzicht van leerervaringen en tips uit dit project:
  • Maak een goed stappenplan
  • Aanpak moet structureel ingezet kunnen worden
  • Juiste medewerkers: flexibel, creatief, heldere communicatie , betrokken en lange adem
  • ROC is medeverantwoordelijk . Men moet het nut zien

Hoe waren studenten betrokken?

 • Alle eerstejaars (ongeveer 3600 leerlingen) vulden de Test Je Leefstijl vragenlijst in.
 • De studentenraad kreeg een presentatie over de uitslag. Zij waren enthousiast over dit initiatief en benadrukten dat de interventies tot concrete resultaten moeten leiden. Er werd afgesproken dat ze hierover op de hoogte worden gehouden.

Zowel individueel als collectief kijken naar gezondheid: goed schoolbeleid

Deze aanpak past in een goed schoolgezondheidsbeleid. Een randvoorwaarde is dat de gezondheid en leefstijl van alle leerlingen wordt onderzocht, liefst jaarlijks. In samenwerking met de GGD/JGZ /Gezond Leven (Jeugdverpleegkundige, epidemioloog  en Gezonde School-adviseur) worden de resultaten vertaald naar team- en sector niveau en samen met de teams worden vervolg activiteiten opgepakt rond de meest relevante thema’s, eventueel passend bij of binnen de opleiding. Maak dit structureel in het schoolgezondheidsbeleid.

Voorbeelden uit dit project van structurele activiteiten zijn:

 • In twee teams zijn docenten getraind om studenten voortaan zelf les te geven over het gekozen gezondheidsthema.
 • In een team zijn workshops voorbereid, die volgend schooljaar gegeven worden.
 • ROC is geadviseeerd om structureel maatregelen te nemen, bijvoorbeeld geen verkoop meer van energy drankjes.

Dit project ook op uw school?

 • Stem af met uw eigen GGD / JGZ / Gezonde School-adviseur over de mogelijkheden in uw regio.
 • Maak in het eerste jaar extra menskracht vrij om deze werkwijze te organiseren en coördineren. Iemand moet bijvoorbeeld de rol van overall projectleider vervullen. Er is draagvlak nodig vanuit de teams, en docenten moeten zich beschikbaar willen stellen om als afgevaardigde daarvan samen met de GGD / JGZ de gezondheidsthema’s te selecteren en de geschikte aanpak.
 • Maak een stappenplan met tijdsschema en inzet van uren. Houd rekening met doorlooptijd!

Betrokken partijen en hun rol

 • GGD/JGZ/Gezond Leven:
  • Vertaalde de uitslagen van de vragenlijst anoniem naar informatie op team- en sectorniveau.
  • Verzorgde de presentaties aan de teams en aan de leerlingenraad.
  • Werkte samen met de teams aan een plan van aanpak
  • Gaf advies over een ROC breed schoolgezondheidsplan

De rol van de GGD betreft verschillende medewerkers, namelijk vanuit de epidemiologie, gezondheidsbevordering (Gezonde School) en de JGZ. In dit project werkten deze medewerkers heel goed samen, wat zorgde voor extra energie. Het kan bij uw eigen GGD anders georganiseerd zijn. Stem dit daarom af met uw eigen contactpersoon.

Contactpersonen voor meer informatie

Ellen Brakels
Teammanager Jeugdgezondheidszorg
GGD Gelderland-Zuid
ebrakels@ggdgelderlandzuid.nl

School die meedeed

ROC Nijmegen: Maria Heijna, manager expertisecentrum ROC Nijmegen