U bent hier

Veelgestelde vragen ondersteuningsaanbod

Algemeen

Ja, alle po/so, vo/vso/pro en mbo scholen kunnen een aanvraag indienen. 
 

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. De school kan er ook voor kiezen om het  bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. 

Naast het bedrag van €3000,- kunnen scholen indien gewenst gebruik maken van maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD

In de ondersteuningsronde 2018 schooljaar 2018-2019 ontvangen maximaal 550 scholen ondersteuning. 

De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit de betrokken projectleiders vanuit het RIVM/CGL, GGD GHOR Nederland, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.
 

Bij over-inschrijving gelden voor po, vo en mbo verschillende toekenningscriteria.

De ministerie Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen Economische Zaken) is medefinancier van het ondersteuningsaanbod 2017. Met de financiële bijdrage willen zij scholen stimuleren om te werken aan het thema Voeding. Circa de helft van het beschikbare budget is gereserveerd voor scholen die aan het thema Voeding willen gaan werken.

Ja, ook voor het schooljaar 2019-2020 vindt een vergelijkbare ondersteuningsronde plaats. In het voorjaar van 2019 komt er een ondersteuningsaanbod Gezonde School voor het schooljaar 2019-2020. De criteria voor toekenning worden dan bekend gemaakt via onder meer de nieuwsbrief Gezonde School, de nieuwsbrieven van de onderwijsraden en via deze website.

Hoewel alle scholen een aanvraag voor ondersteuning kunnen indienen, geldt bij over-inschrijving dat toekenning in een bepaalde volgorde plaatsvindt. Daarbij gaat het om scholen met leerlingen uit gezinnen met een kwetsbare leerlingpopulatie en scholen die niet eerder gebruik hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod. Ook ligt er accent op het leefstijlthema Voeding.
 

Waarom is gekozen voor deze criteria?
Het programma Gezonde School wil met het ondersteuningsaanbod kwetsbare groepen bereiken: po-scholen met leerlingen uit gezinnen met een lage SES (hierbij wordt de gewichtenregeling gehanteerd), vo-scholen met specifieke aandacht voor vmbo bais- en kaderberoepsgericht, mbo-scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen en scholen voor speciaal onderwijs. 

Dankzij financiële bijdragen van de Hartstichting en van het ministerie van EZ is het totale budget voor ondersteuning nagenoeg verdubbeld. Voorwaarde van de Hartstichting en het ministerie van EZ is dat met de financiële bijdrage scholen worden gestimuleerd om aan het thema Voeding te werken.

Een school bepaalt zelf of het behalen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School gewenst is. Het is geen verplichting om de financiële bijdrage van het ondersteuningsaanbod te ontvangen. 

Nee, 'wie het eerst komt die het eerst maalt’ geldt niet. 

Ondersteuningsaanbod aanvragen

Het ondersteuningsaanbod ronde 2018 voor het schooljaar 2018-2019 is inmiddels gesloten. Scholen konden ondersteuningsaanbod aanvragen van maandag 5 maart tot en met donderdag 12 april. 

Voor het schooljaar 2019-2020  komt er een nieuwe ronde voor het ondersteuningsaanbod. In het voorjaar van 2019 kunnen scholen zich hier weer voor inschrijven. De criteria voor toekenning worden dan bekend gemaakt via onder meer de nieuwsbrief Gezonde School, de nieuwsbrieven van de onderwijsraden en via deze website.

De aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod doet u via mijngezondeschool.nl. U kunt geen aanvraag meer indienen, omdat het ondersteuningsaanbod ronde 2018 is gesloten.

In 2019 is er weer een nieuwe ronde voor het ondersteuningsaanbod. De inschrijfperiode start in het voorjaar van 2019. Om u alvast zicht te geven op de vragenlijst voor het ondersteuningsaanbod kunt u de voorbeeld Vragenlijst Ondersteuningsaanbod 2018 bekijken. 

Gezonde School-adviseur

Een Gezonde School-adviseur begeleidt uw school bij het werken aan Gezonde School en als gewenst bij het toewerken naar het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Hiervoor is vanuit het ondersteuningsaanbod maximaal 10 uur begeleiding beschikbaar. Samen bepaalt u welke begeleiding de adviseur verzorgt. De adviseur is afkomstig van de GGD in uw regio.

Uw school ontvangt een vast bedrag van maximaal €3.000. Als uw school niet BTW-plichtig is, heeft u de volledige beschikking over dit bedrag. Als uw school wel BTW-plichtig is, moet u van dit bedrag 21% aan BTW af te dragen. Dit is €630. In het algemeen hoeven scholen over onderwijsgerelateerde activiteiten geen BTW te betalen. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw (financiële) administratie. 

Gezonde School-coördinator

Gezonde School-activiteit

Een Gezonde School-activiteit is een activiteit (of programma) die scholen kunnen inzetten. Dat kan zijn een training voor het team, een gastles, een ouderbijeenkomst of een les- of materialenpakket. In dit ondersteuningsaanbod kunt u kiezen uit activiteiten en programma’s die voldoen aan kwaliteitscriteria en minimaal als ‘goed beschreven’ zijn beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie.

U kunt besluiten om een deel van het geldbedrag te gebruiken voor de inzet van een Gezonde School-activiteit die nodig is om een Gezonde School te worden. Deze activiteiten moeten minimaal de erkenning 'goed beschreven’ hebben. Zie de erkende programma’s voor primair onderwijsvoortgezet onderwijs  of middelbaar beroepsonderwijs. U koopt zelf de activiteit in bij de eigenaar van een Gezonde School-activiteit. 

Vergoeding van taakuren

Ja, dat is mogelijk. Zo gauw u er klaar voor bent. Let op dat u na 1 september 2017 maar vóór 1 mei 2018 de aanvraag voor het themacertificaat van het vignet Gezonde School indient. De verantwoordingsvragenlijst staat inmiddels online en op mijngezondeschool.nl. U kunt deze tot 1 juni 2018 indienen. De factuur mag u indienen na aanvraag van het themacertificaat of na het beantwoorden van de vragen, vanaf januari tot september. De factuurknop is zichtbaar wanneer de school heeft meegedaan hebben de (verplichte) scholing.

Is de aanvraag van het vignet of de verantwoording goedgekeurd? Dan kunt u voor 1 september 2018 (ronde 2017) in uw mijngezondeschool-account op ‘indienen factuur’ klikken. Deze functie wordt geactiveerd als u in het schooljaar voor 1 mei 2018 een themacertificaat heeft aangevraagd óf voor 1 juni 2018 de verantwoordingsvragen voldoende heeft beantwoord. 

 

De factuurknop is zichtbaar wanneer de school heeft meegedaan hebben de (verplichte) scholing.

 

Voor ronde 2018 geldt: dat de scholen die ondersteuning toegekend hebben gekregen, vanaf 1 januari 2019 tot 1 september 2019 hun factuur kunnen indienen via mijngezondeschool.nl. Om de factuur te kunnen indienen en ook uitbetaald te krijgen moet eerst de aanvraag van het vignet hebben ingediend of de verantwoording goedgekeurd zijn. Ook moet de school hebben meegedaan aan de (verplichte) scholing.

Bespreek dit met uw Gezonde School adviseur, hij of zij zal dan de procedure stopzetten en het recht op de vergoeding van €3.000 komt te vervallen. 

Als de school zelf al voorzien heeft in de Gezonde School-coördinator, kan het volledige bedrag worden gebruikt voor de aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten die passen binnen de criteria van het vignet Gezonde School.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl  

Om het ondersteuningsaanbod aan te vragen, moet school een account hebben op mijngezondeschool.nl. Heeft uw school nog geen mijngezondeschool-account? Dan kunt u zelf een account aanmaken. Op de homepage van mijngezondeschool.nl klikt u dan op de knop registeren bij het betreffende onderwijstype. Voor de registratie zijn alle schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon school en ook BRIN nummer. Na registratie vindt u 'de aanvraag ondersteuningsaanbod' terug in het schooldashboard van uw school (net als alle thema’s die kunnen worden aangevraagd voor een vignet).

Scholen die al een account hebben vinden de aanvraag ondersteuningsaanbod 2018-2019 in hun dashboard en hoeven dus geen nieuwe registratie te doen.

Informatie over het registreren staat ook op de homepagina van mijngezondeschool.nl

Afdrukken:

Via printer